Cristin-prosjekt-ID: 2502529
Sist endret: 13. oktober 2021, 09:40

Cristin-prosjekt-ID: 2502529
Sist endret: 13. oktober 2021, 09:40
Prosjekt

Dignity Care

prosjektleder

Gro Berntsen
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2018 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dignity Care

Vitenskapelig sammendrag

Utfordring:

Personer med flere kroniske sykdommer og komplekse behov bruker opp til to tredjedeler av spesialisthelsetjenestens ressurser. I en fragmentert og spesialisert helsetjeneste, blir tjenesten de får ofte dyr og av dårlig kvalitet. Med den kommende eldrebølgen, regner vi med at denne pasientgruppen kommer til å øke. Det å finne bedre og mer kostnadseffektive måter å håndtere denne voksende pasientgruppen på, er nøkkelen til en bærekraftig helsetjeneste av høy kvalitet.

Løsning:

Det er en generell oppfatning at denne gruppen vil nyte godt av en digitalt støttet, personsentrert, integrert og proaktiv helsetjeneste. Mennesker med komplekse behov er de som kan få mest ut av En innbygger - En journal (EIEJ) fordi EIEJ gir oss verktøy til å utvikle Dignity Care pasientforløp. Vi forventer at Dinity Care oppfyller det firedoble målet om bedre: 1. pasienterfaringer, 2. helse og funksjon, 3. kost-nytte ratio og 4. profesjonelle erfaringer.

Hvordan?

EIEJ innføres i et komplekst nettverk av organisasjoner, avdelinger og helseprofesjonelle. EIEJ kommer til å skape nye informasjonsstrømmer som i sin tur skaper nye arbeidsmønstre og pasientforløp. Pasientforløpene må gi mening både for pasienten, helsepersonellet og helsetjenestens eiere.

Det finnes ingen metode som kan guide beslutningstakere i det å skape en informasjonsstrøm i dette nettverket som gir lokalt Dignity Care. De nye arbeidsmønstrene må forhandles mellom interessentene. En slik forhandling vil være enklere om alle parter deler en felles visjon som kan brukes til å vurdere alternativer. Dette avhenger av en god nok felles forståelse av målet og en kontinuerlig vurdering av om beslutningene fører målet nærmere eller lengre vekk.

Metode

Et felles mål?

Vi tar sikte på å spore de ulike interessentenes forståelse av målene som leder deres beslutninger i implementeringsprosessen. Dette vil bli gjort både gjennom observasjon i implementeringsprosessen, og gjennom intervjuer med sentrale interessenter.

Kommer vi nærmere målet?

Siden EIEJ ikke går live før høsten 2021 (Helse Midt-Norge), vil det ikke være mulig å observere påvirkning på pasientforløpet ennå. Vi introduserer derfor aktiviteten: Møte mellom forskerne og HP implementering. I disse møtene vil observasjonene som blir gjort diskutert og gjennomgått i forhold til ønsket resultat.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gro Berntsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Espen Nordheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Torbjørn Torsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Omid Saadatfard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Aktiv cristin-person

Aslak Steinsbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »