Cristin-prosjekt-ID: 2503160
Sist endret: 2. februar 2021, 17:16

Cristin-prosjekt-ID: 2503160
Sist endret: 2. februar 2021, 17:16
Prosjekt

Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem

prosjektleder

Frode Fadnes Jacobsen
ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Helsefag

Emneord

Covid-19 • Sykehjem

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. november 2020 Slutt: 31. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Erfaringer med covid-19 i norske sykehjem

Vitenskapelig sammendrag

Arbeidet med prosjektet om sykehjem og erfaringer knyttet til COVID-19, på oppdrag fra Koronakommisjonen, gjennomføres av en forskergruppe ved de fem sentrene for omsorgsforskning (SOF Øst, Sør, Vest, Midt og Nord), ledet av Senter for omsorgsforskning, vest. Prosjektet skal resultere i en underlagsrapport til Koronakommisjonen.

Det overordnede målet med prosjektet som presenteres i denne rapporten er å få kunnskap om erfaringer med covid-19-pandemien ved norske sykehjem, herunder hvor forberedt de var på å håndtere en slik pandemi, hvilke utfordringer pandemien har medført, og hvordan sykehjemmene i praksis har håndtert disse.

Oppdragets hovedspørsmål er:

 • I hvilken grad var sykehjemmene forberedt på en pandemi?
 • I hvilken grad klarte personalet å finne tilpasninger dersom de ikke klarte å ivareta beboerens behov som tidligere?
 • Hvilke prioriteringer utspilte seg i praksis mht. oppgaver og omsorg for beboere med ulike behov (både internt og knyttet til samhandling eksternt)?
 • Hvilke erfaringer gjorde de pårørende seg i denne krevende situasjonen?

Metode

Det blir gjennomført kvalitative casestudier ved fem sykehjem i fem ulike kommuner lokalisert i de fem «gamle» helseregionene i Nord-, Midt-, Vest-, Sør- og Øst-Norge. For å få en god bredde i type case har vi, ved siden av geografisk spredning, valgt ut kommuner og sykehjem med ulik størrelse, smittepress og covid-19-relaterte dødsfall. Hensikten med casestudier i denne sammenheng er å utforske erfaringer i dybden, og derigjennom vinne forståelse og innsikt om betydningsfulle prosesser, knyttet til sykehjemmenes håndtering av covid-19-pandemien.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Siri Andreassen Devik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Rose Mari Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

Linda Madsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Laila Tingvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »