Cristin-prosjekt-ID: 2503580
Registrert av: REK Sist endret: 4. februar 2022, 14:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2503580
Registrert av: REK Sist endret: 4. februar 2022, 14:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Håndtering og oppfølging av kullosforgiftninger fra "Grottefesten" i Oslo august 2020

prosjektleder

Fridtjof Heyerdahl
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 186508

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. august 2020 Slutt: 31. august 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Håndtering og oppfølging av kullosforgiftninger fra "Grottefesten" i Oslo august 2020

Populærvitenskapelig sammendrag

Kullosforgiftninger er vanlige forgiftninger både i Norge og resten av verden. I tillegg til at kullosforgiftning tar liv, er det mange av de som overlever som opplever betydelige senfølger etter slike forgiftninger. Det er liten enighet om diagnostiske kriterier for senskader, og det er derfor vanskelig å forske frem effektiv behandling. Formålet med dette prosjektet er todelt: 1) å beskrive håndtering av masseskadehendelse med kullosforgiftning, forgiftningenes omfang og kliniske uttrykk i det akutte forløp, samt 2) å kartlegge nevropsykiatrisk senfølger av kullosforgiftninger med fokus på subtile endringer ved MR caput og kliniske funn over tid, med mål om å bedre diagnostikk av senskader i sentralnervesystemet. Inklusjon skjer blant pasientene som ble innlagt fra masseskadehendelsen, samt et tilsvarende antall friske frivillige til MR-undersøkelse. Kliniske funn fra innleggelsen, inkludert blodprøver, og MR-bilder blir samlet inn, samt data fra oppfølging med MR og klinisk undersøkelse ved 2 måneder. Videre blir de inkluderte fulgt med MR, Funksjonell EEG og kliniske undersøkelser i inntil 2 år. Metoden er delvis retrospektiv og delvis prospektiv kohortstudie. Fordi de forventede MR-funnene er subtile og heterogene etter denne type skade, vil MR-protokollene harmoniseres med nye og avanserte forskningsprotokoller fra pågående prosjekter koordinert av SFF Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT). Funn på MR vil sammenholdes med funn fra friske kontroller, og data vil også sammenstilles med data fra NORMENT-prosjektene, som vil føre til betydelig økt statistisk styrke. Det vil også bli gjort sammenstillinger mellom MR-funn og egenrapporterte symptomer hos pasientene, samt funn fra nevrologiske og kognitive tester. Masseskadehendelsen er en unik mulighet til å samle data fra relativt unge pasienter som er kullosforgiftet uten at dette er ledsaget av brannrøyk som kompliserer det kliniske bildet. Pasientene vil ikke selv ha behandlingsmessig nytte av å delta i prosjektet utover grundig oppfølging, men funnene vil kunne bedre diagnostikk av senskader som skyldes kullos, og dermed bidra til at forskning på behandlingsmetoder blir bedre.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fridtjof Heyerdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Atle Bjørnerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mathias Toft

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Oona Dunlop

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jeanette Koht

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »