Cristin-prosjekt-ID: 2503589
Registrert av: REK Sist endret: 7. februar 2021, 15:14 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2503589
Registrert av: REK Sist endret: 7. februar 2021, 15:14 Sist endret av: REK
Prosjekt

Betydningen av barnemishandling på oral helse - en studie fra Statens Barnehus, Norge.

prosjektleder

Unni Mette Stamnes Köpp
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst ved Tannhelsetjenestens kompetansesentre

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 210930

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2021 Slutt: 1. oktober 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Betydningen av barnemishandling på oral helse - en studie fra Statens Barnehus, Norge.

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med denne studien er å skaffe ny kunnskap om betydningen av barnemishandling på oral helse. Ved å karakterisere orofaciale (hode, nakke, ansikt, ører, munn og tenner) funn hos barn undersøkt ved Statens Barnehus vil vi kunne utvikle tiltak for tidlig identifisering i den offentlige tannhelsetjenesten. Ved statens Barnehus gjennomføres det på anmodning fra påtale rettsmedisinsk undersøkelse i saker hvor det er mistanke om vold og/eller overgrep og/eller omsorgssvikt mot barnet . Deltagerne i dette prosjektet er barn og ungdom (0-18 år) som har vært til rettsmedisinsk undersøkelse ved Statens Barnehus i Kristiansand i perioden 2016-2021. Dette er en tredelt studie hvor det først vil bli gjennomført en systematisk litteraturstudie (scoping review) som omhandler karakteristiske orofaciale funn hos barn utsatt for barnemishandling.. Del 2 er en journalstudie hvor formålet er å undersøke sammenhengen mellom barnemishandling og oral helse hos barn og unge. Det vil bli foretatt gjennomgang av medisinske og tannmedisinske journaler fra barn undersøkt ved Statens Barnehus Kristiansand i perioden 2016-21. Det dreier seg om ca. 500 rettsmedisinske undersøkelser I del 3 vil kartlegge kariesprevalens i de 500 rettsmedisinske tannlege undersøkelsene. Hos de utsatte barna vil vi se på mulige sammenhenger mellom ulike typer overgrep (seksuelle overgrep, vold eller kombinasjon av begge førstnevnte) og dårlig oral hygiene og karies for blant annet å kartlegge om karies hos ellers friske barn kan være en indikator for om barnet har vært utsatt for vold eller overgrep. Den offentlig tannhelsetjenesten er den eneste oppsøkende helsetjenesten i landet som ser alle barn i Norge på regelmessig basis. I 2018 er hele 98,4% av alle barn i Norge under tilsyn av den offentlige tannhelsetjenesten. Resultatene av vår kartlegging vil kunne gi et verdifullt kunnskapsgrunnlag i forhold til diagnostikk og oppfølging av utsatte barn både i Norge og internasjonalt. Per dags dato er det lite tilgjengelig litteratur som de medisinsksakkyndige kan henvise til og det er stort behov for mer kunnskap, både på nasjonalt og internasjonalt. Resultatene vil kunne gi mulighet for bedre diagnostikk og differensialdiagnostisering i saker hvor det foreligger mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep av barn.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Unni Mette Stamnes Köpp

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Ewa Hovden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst ved Tannhelsetjenestens kompetansesentre

Unni Mette Stamnes Köpp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Liv Fegran

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Katrine Håkstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder
1 - 5 av 5