Cristin-prosjekt-ID: 2503665
Sist endret: 8. februar 2021, 11:12

Cristin-prosjekt-ID: 2503665
Sist endret: 8. februar 2021, 11:12
Prosjekt

Studentaktive praktiske og estetiske læringsformer og læringsfremmande vurderingsformer som kjernepraksisar i grunnskulelærarutdanning 1- 7 (SPREK)

prosjektleder

Helga Aadland
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 8. juni 2020 Slutt: 30. oktober 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studentaktive praktiske og estetiske læringsformer og læringsfremmande vurderingsformer som kjernepraksisar i grunnskulelærarutdanning 1- 7 (SPREK)

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektsammendrag
Prosjektet "Studentaktive praktiske og estetiske læringsformer og læringsfremmande vurderingsformer
som kjernepraksisar" (SPREK) er eit pedagogisk utviklingsarbeid i studieprogrammet for
grunnskulelærarutdanninga 1-7 (GLU 1-7) ved Høgskulen på Vestlandet. Prosjektet blir drifta
frå campus Stord og siktar mot å revidera og redesigna lærings- og vurderingsformer i syklus 1 i
GLU 1-7. Dei praktiske og estetiske faga sine eigenartar er godt eigna som metode- uttrykks- og
kommunikasjonsreiskap i arbeid tema både i grunnskulen og i GLU 1-7. SPREK-prosjektet inneheld 6
arbeidspakkar som spenner breitt og speglar læringsutbyteformuleringane i mange fag og emne i dei
tre første åra (syklus 1) av GLU 1-7. Arbeidspakkane har som mål å utvikla og prøva ut studentaktive
læringsformer og læringsfremmande vurderingsformer som legg til rette for djup og heilskapleg læring og
refleksjonskompetanse hjå studentane. I arbeidspakkane øver studentane på eit variert repertoar innan
undervisningsmetodar, organisering og vurdering som dei prøver ut og evaluerer på campus og i praksis.
Arbeidspakkane er:
1. Uteskule med vekt på kroppsbaserte, praktiske og estetiske læringsprosessar
2. Song, stemme, rørsle som studentaktivt repertoar for motiverande læring og klasseleiing
3. Jakta på orda som forsvann - leikande undervisning og læring i begynnaropplæringa
4. Artar, skapande tekst, materialar og formuttrykk - frå fakta til fiksjon (ARTig)
5. Frå idé til framsyning
6. SPREK-praksisar som skulebaserte innovasjonar
SPREK-prosjektet legg vekt på det digitale verktøyet Canvas studio med sikte på auka studentaktivitet
og medverknad i vurderingsarbeidet, og betre observasjonskvalitet og betre rettleiingskvalitet. Dermed
blir fleire av kompetanseområda i læraren sin profesjonsfaglege digitale kompetanse (PfDK) øvd på i SPREK-prosjektet (Utdanningsdirektoratet, 2018). Center for Creativities, Arts and Science in Education
(CASE-senteret) vil fungera som støtteining og samarbeidspartnar undervegs og i spreiing.
 

Vurderingskriterier
Søknaden har blitt vurdert etter følgende kriterier:
1. Prosjektets relevans, herunder:
• Relevans for utlysningens mål og forventede resultater
• Utvikling av nyskapende undervisnings- og vurderingspraksis
• Behovsanalyse
• Forskningsbasert og utdanningsfaglig argumentasjon for valg av lærings- og vurderingsformer
• Forankring i søkerinstitusjonens strategiske kvalitetsarbeid
2. Kvaliteten på prosjektdesignet, herunder:
• Klar og helhetlig plan for prosjektet
• Samsvar mellom prosjektets mål og aktiviteter
• Gjennomførbarhet
• Kostnadseffektivitet
• Studentinvolvering
3. Kvaliteten på prosjektteamet, herunder:
• Prosjektteamets samlede erfaring og ekspertise
• Prosjektorganisering- og ledelse
• Involvering av relevante støtteenheter
• Merverdien av eventuelle eksterne samarbeidspartnere
4. Virkning og spredning, herunder:

• Plan for evaluering, dokumentasjon og deling av prosjektresultater
• Plan for videreføring av prosjektresultater
• Overføringsverdi til andre studieprogrammer og spredning til andre utdanningsinstitusjoner

prosjektdeltakere

prosjektleder

Helga Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Gunhild Sofie Aadland Rolfsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Charlotte Tvedte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Gunn Tone Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Kulild

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »