Cristin-prosjekt-ID: 2505023
Sist endret: 23. februar 2021, 09:55

Cristin-prosjekt-ID: 2505023
Sist endret: 23. februar 2021, 09:55
Prosjekt

Lovisenberg åpen dør policy: Utvikling og randomisert utprøving av en ny tjenestemodell for akutt psykisk helsevern

prosjektleder

Nikolaj Kunøe
ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

Finansiering

 • Helse Sør-Øst RHF
  Prosjektkode: 309903
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 2020113

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Klinisk psykologi • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Randomiserte kontrollerte studier • Tvangsbruk • Brukermedvirkning • Akuttpsykiatri • Helsetjenesteforskning

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8.1 Organisering og levering av tjenester
 • 7.3 Håndtering og beslutningstaking
 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige
 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Hans Martin Nussle

Tidsramme

Aktivt
Start: 10. februar 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lovisenberg åpen dør policy: Utvikling og randomisert utprøving av en ny tjenestemodell for akutt psykisk helsevern

Populærvitenskapelig sammendrag

Unødig tvangsbruk kan gjøre at pasienter mister håp, eller mister troen på at det nytter å søke hjelp. Lovisenberg Åpen dør har som mål å redusere unødig bruk av tvang i akutt psykisk helsevern ved å gi pasientene økt frihet uten å redusere sikkerhet eller forsvarlighet. I ‘åpen dør policy’ prioriteres pasientens frihet og selvbestemmelse. Bevegelsesfrihet synliggjøres ved at døren for inn- og utgang til avdelingen som hovedregel ikke er låst. Helsepersonell trenes i forebygging av tvangsbruk og gjør kontinuerlig vurdering av forsvarligheten av at pasienter har full bevegelsesfrihet. Den åpne døren kan gi pasienter økt mulighet til å forlate situasjoner som kan oppleves invaderende eller provoserende. Dette kan redusere sannsynligheten for konflikter mellom pasient og helsepersonell, og påfølgende tvangsbruk. Et underliggende mål for åpen dør policy er å bidra til å øke tilliten mellom akuttinnlagte pasienter og helsetjenesten, og motvirke stigmaet om at akutt psykisk helsevern er synonymt med å være innestengt.
Første steg i prosjektet har vært å utvikle en versjon av åpen dør policy som passer nordisk helsevesen, basert på åpen dør policy i akutt psykisk helsevern i Berlin og Basel. Arbeidet vil bygge på erfaringer fra både pasienter, ansatte, og pårørende. Prosjektet har som mål å påvirke både hvordan vi jobber inne på sykehuset og sammen med samarbeidspartene våre, hvordan vi trener på å bli bedre, og på hvordan pasientene tenker om vårt tilbud også utenom innleggelse. To akuttavdelinger vil prøve ut Åpen dør policy i ett år, og sammenligne med avdelinger som driver etter dagens modell ('beste praksis'). 

Etter det første året vil vi evaluere om åpen dør policy virker bedre, like godt som-, eller dårligere enn dagens ‘beste praksis’. Om erfaringene er gode, vil vi ta modellen i bruk ved flere avdelinger og fortsette utvikling og evaluering i minimum tre år til. Fordi mange vil vite om økt frihet fører til økt rusbruk inne på sykehuset, ønsker vi å måle dette i hele prosjektperioden. Vi ønsker også å bruke registre til å sammenligne utviklingen i tjenestene på Lovisenberg, med nabosykehusene i Oslo.

Fordi prosjektet skal vurdere virkningen av nye helsetjenester på akutt innlagte pasienter, består deltakerne av alle pasienter som kvalifiserer til innleggelse i akutt psykisk helsevern på Lovisenberg i perioden prosjektet pågår. 

Vitenskapelig sammendrag

Å forebygge og redusere unødig tvangsbruk er en målsetting for FN, EU, Regjeringen, og helseforetakene. Potensialet for å nå målsettingen er størst innen akutt psykisk helsevern, da det er her flesteparten av vedtakene om tvangsbruk fattes. Lovisenberg åpen dør policy er en modell for helsetjenester i akutt psykisk helsevern der kjente elementer for forebygging av tvang settes i system, som økt brukermedvirkning, bevegelsesfrihet, behandlingsplanlegging, og samvalg / ansvarsdeling. Modellen er utviklet fra tilsvarende tilbud i storbyer i Tyskland og Sveits, og inkluderer også elementer tidligere innarbeidet ved Lovisenberg, som regelmessig trening i tvangsforebygging, kommunikasjonsferdigheter og deeskalering. Samarbeidsparter i prosjektet er Oslo kommune, Lovisenberg DPS, Norsk institutt for vannforskning, Folkehelseinstituttet, og Sykehuset Innlandet. 

Metode

Lovisenberg åpen dør policy er et pragmatisk helsetjenesteforskningsprosjekt på den nye tjenestemodellen, åpen dør policy.

Lovisenberg åpen dør policy er som helsetjenesteforskning fritatt for samtykkeplikt etter søknad til REK. Fritaket er begrunnet i viktigheten av å utvikle og etterprøve nye metoder for å redusere unødig tvang, og viktigheten for generaliserbarhet av resultatene av at alle pasienter i Lovisenbergs opptaksområde får delta.

Designet på studien er et kombinert randomisert og longitudinelt, observasjonelt design. Prosjektet gjør bruk av standard klinisk registrerbare data fra EPJ og avvikssystem på variabler som tvangsvedtak per innleggelse, liggetid, opplevd tvang, rusbruk. Den randomiserte sammenligningen starter i 2021 med en 12 måneders, åpen, pragmatisk randomisering av pasienter mellom de to postene med ny tjenestemodell, og tre poster med vanlig "beste praksis". Dersom den randomiserte evalueringen tyder på at åpen dør policy ikke er mer risikabel enn vanlig tjenestemodell, forventes flere poster å innføre den nye tjenestemodellen etter at randomisert fase er avsluttet. Observasjonelt sammenlignes data fra 2020 med data etter gradvis innføring av åpen dør policy i 2021 og 2022. Prosjektet omfatter også spesialiserte tilbud for pasienter med spesielle utfordringer i forhold til voldsbruk, elementer for økt brukermedvirkning, økt samhandling og pårørendeinvolvering, og annen tvangsforebygging.

Analysene vil søke å kombinere mixed-methods og tradisjonelle kvantitative analyser. 

Avhengig av tilleggsgodkjenning er det en målsetting for prosjektet å kontrollere for den lokale utviklingen i tvangstall i en separat, registerbasert delstudie. Tilknyttet prosjektet er også underprosjekter på bedret samhandling rundt pasientene, målrettede tvangsforebyggende tiltak, og forbedring av arbeidsmiljøet for ansatte i akutt psykisk helsevern. 

Gjennomføringen av prosjektet kan bli påvirket av utviklinger i pågående pandemi (Covid-19), som er utenfor prosjektets kontroll (force majeure).

Tittel

The Lovisenberg Open Acute Door Study (LOADS): a randomised trial and longitudinal follow-up of a Nordic open-door policy for inner-city acute psychiatric wards

Populærvitenskapelig sammendrag

Unnecessary coercion can cause patients to lose hope and undermine their engagement in treatment. The Lovisenberg Open Acute Door Study (LOADS) aims to reduce unnecessary coercion in acute psychiatric wards at the Lovisenberg Diaconal Hospital in Oslo, Norway by implementing a new service model, ‘open door policy’. In open-door policy, the main door to the acute ward is open by default to prevent tension among admitted patients. The open door also enables patients to remove themselves from provoking situations that could have resulted in violence. One aim of LOADS is to enhance trust in the health services and counteract the image of acute mental health care as synonymous with coercion. Staff in LOADS will be trained in finding alternatives to coercion while continuously assessing the safety of each patient.

LOADS will start by developing a version of open-door policy adapted to Lovisenberg’s setting: acutely admitted patients with serious mental health problems living in the inner-city boroughs of Oslo, Norway. Development is based on experiences at hospitals in Germany and Switzerland, as well as input from patients and staff at Lovisenberg. The open-door policy will affect both how we work with patients at the hospital, how we train to maintain and improve staff’s coercion prevention skills, and how patients engage with outpatient services before and after admission. After development is finished, two acute psychiatric departments will apply the open-door policy for one year.

After 12 months, LOADS will evaluate satisfaction and use of coercion in the open-door policy wards compared to 'best practice' wards. If the evaluation shows open-door policy to be no worse than the current locked-ward model, additional wards will start implementing open-door policy. Evaluation and development will continue for a further three years focusing on coercive measures, violent events, patient experiences, in-house drug use, and comparison with neighboring hospitals.

Metode

The scientific methods of the LOADS project will be detailed in a separate publication due in early 2021.

The project is registered in a public, WHO/ICMJE-approved registry (ISRCTN #39372), approved by the Regional Ethical Committee and funded by public grants from the Norwegian Research Councli and the South-Eastern Norway Regional Health Trust. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Nikolaj Kunøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Aktiv cristin-person

Hans Martin Nussle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
Aktiv cristin-person

Anne Marthe Rustad Indregard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
1 - 3 av 3