Cristin-prosjekt-ID: 2505071
Registrert av: REK Sist endret: 14. januar 2022, 10:02 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2505071
Registrert av: REK Sist endret: 14. januar 2022, 10:02 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hjernehelse og biomarkører etter hjerneslag

prosjektleder

Einar August Høgestøl
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 152864

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hjernehelse og biomarkører etter hjerneslag

Populærvitenskapelig sammendrag

Gjennom dette prosjektet søker vi å bedre forståelsen av hjernehelse etter gjennomgått hjerneslag. Omkring 55 000 personer er beregnet å leve i Norge i dag etter gjennomgått hjerneslag. Det er store forskjeller mellom pasienter hvor godt de klarer seg etterpå - både ved motoriske og kognitive utfall,enkelte holder seg på et jevnt nivå og andre igjen blir progressivt dårligere og utvikler til slutt med en kognitiv svikt. Vi har også tilknyttet brukermedvirker fra LHL Hjerneslag for å inkludere brukerperspektivet gjennomgående fra oppstarten av studien. I dette prosjektet som omhandler "Hjernehelse og biomarkører etter hjerneslag" tas det i første omgang utgangspunkt i tildelte forskningsmidler til Helse-Sør Øst prosjektet BRAKE (Brain Age after Stroke in Working-age Adults). BRAKE er en oppfølgingsstudie som inkluderer pasienter som var 65 år eller yngre fra de allerede etablerte og innsamlede slagkohortene CAST og OSCAR. CAST er en forskningsstudie av slagpasienter fulgt ved Bærum sykehus fra 2007, mens OSCAR er en kohorte av trombektomibehandlede pasienter behandlet og fulgt ved Rikshospitalet fra 2017. De inviterte studiedeltakerne vil få tilbud om generell helseundersøkelse av lege - herunder detaljert klinisk undersøkelse, blodtrykk og puls samt enkelte målrettede kognitive skrivebordstester. Vi vil også ta blodprøver som vil inngå i en forskningsbiobank opprettett i anledning dette prosjektet. Til slutt vil også gjennomføre nye og oppdaterte MR undersøkelser for avansert billeddiagnostikk. Studier innenfor hjerneslag har ofte kort oppfølgingstid på opptil 3 år, hvilket vanskeliggjør prediksjon av fremtidig funksjon. Prognose etter hjerneslag for den enkelte, herunder hva pasienter og pårørende, arbeidsgiver, primær og sekundærhelsetjenesten kan forvente, er et av de mest sentrale spørsmålene etter gjennomgått hjerneslag. Gjennom dette prosjektet har vi en unik mulighet til å undersøke en godt beskrevet kohort av slagpasienter fra Bærum sykehus med 14 års oppfølgingstid. I tillegg har vi tilgang til Norges største database med trombektomerte hjerneslagpasienter gjennom OSCAR studien, der opptil 4 års oppfølging vil kunne gi verdifull innsikt i den moderne hjerneslagbehandlingen av de med storkarsaffeksjon ved hjerneslag. For å kontrollere våre resultater opp mot et friskt kontrollmateriale har vi tilgang på en slik kohort fra NORMENT ved deres StrokeMRI med over 300 inkluderte kontrollpersoner, der over 200 har gjennomført to års oppfølgingskontroll. I inkluderte PhD prosjekt planlegges i første omgang publikasjoner basert på den nye innsamlingen av yngre slagpasienter. For å danne oss et bilde av generell hjernehelse etter hjerneslag, vil vi bruke en nylig etablert metode for estimering av hjernealder («Brain Age»). Ved å benytte oss av bilder tatt like etter hjerneslaget og ved oppfølgings tidspunkt, vil vi undersøke om enkelte pasienter etter hjerneslag får en akselerert aldring av hjernen, og i så fall hva som kjennetegner disse pasientene. Senere vil vi også benytte oss av avanserte MR metoder for å beregne såkalte diskonnektivitetskart, der man ser på de faktiske implikasjoner på tilhørende hjerneområder basert på hjerneslagets lokalisasjon, størrelse og utbredelse. Rutinemessige kliniske tester, forskningsrelaterte tester, samt kognitive skrivebordstester, vil brukes både til å danne et detaljert bildet av pasientenes forløp og funksjon. Ved å ta blodprøver av alle inkluderte deltakere legger vi et grunnlag for senere analyser der etablerte og eksperimentelle biomarkører vil analyseres opp mot øvrige utfallsmål og resultater. For å gjøre prosjektet gjennomførbart for deltagerne, og sikre høy andel av deltagelse, ønsker vi å undersøke pasientene der de tidligere har blitt fulgt opp. Det vil si at pasientene fra CAST-kohorten får mulighet til å følges opp videre ved Bærum sykehus, og pasienten fra OSCAR ved Rikshospitale

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Einar August Høgestøl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mona K. Beyer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Terje Nome

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Mona E. Skjelland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hanne Flinstad Harbo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »