Cristin-prosjekt-ID: 2505073
Registrert av: REK Sist endret: 19. februar 2021, 17:53 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2505073
Registrert av: REK Sist endret: 19. februar 2021, 17:53 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mamma Mia: en effektstudie av internettprogrammet ("Mamma Mia") for å forebygge og redusere depressive symptomer i svangerskap og barseltid

prosjektleder

Jan Toralf Fosen
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 112830

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2020 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mamma Mia: en effektstudie av internettprogrammet ("Mamma Mia") for å forebygge og redusere depressive symptomer i svangerskap og barseltid

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Mellom 10 og 15 prosent av alle nybakte mødre opplever depressive symptomer av varierende alvorlighetsgrad. For mange er dette skambelagt og vanskelig å snakke om, og mange mottar ikke hjelp. Tidligere studier har vist at nettbaserte programmer for psykiske plager kan ha like stor effekt som annen psykologisk behandling, når det brukes i kombinasjon med veiledning av helsepersonell. Rask hjelp er viktig, fordi en ubehandlet depresjon vil kunne påvirke samspillet med barnet negativt. Mamma Mia er et internettprogram som har til hensikt å forebygge barseldepresjon. Programmet følger den gravide fra svangerskapsuke 21 frem til barnet er seks måneder, og gir støtte på veien til å bli mor. Seks ganger i programmet får kvinnene spørsmål om depressive symptomer, og får tilpasset tilbakemelding ut ifra hvordan de svarer. I tillegg får de råd om hvor de kan få mer hjelp. I en studie av Mamma Mia-programmet viste resultatene at kvinnene som fikk Mamma Mia hadde færre depressive symptomer. Effekten var størst for de som ved oppstart skåret høyest på depressive symptomer, men disse kvinnene var også mer tilbøyelige til å falle ut av studien. Basert på resultater fra andre studier, er det sannsynlig at effekten av Mamma Mia vil være større dersom programmet blir kombinert med veiledning av jordmødre eller helsesykepleiere. Det er også sannsynlig at færre ville falt ut. Formål: Sammen med en amerikansk forskergruppe skal Mamma Mia nå videreutvikles og forbedres. Det overordnede målet for det aktuelle prosjektet vil være å implementere Mamma Mia ved helsestasjoner og evaluere effekten, samt kostnadseffektivitet, av Mamma Mia med og uten veiledning fra helsepersonell. Metode: Om lag 600 gravide kvinner vil bli rekruttert fra helsestasjoner i kommuner hvor opplæringsprogrammet «Tidlig inn» tilbys. «Tidlig inn» er en opplæringspakke for fagpersoner som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. Programmet ble satt i gang i 2010 av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og tilbys i rundt 300 kommuner. Jordmødre og helsesøstre i «Tidlig inn»-kommuner vil få opplæring i implementering og praktisk bruk av Mamma Mia. Helsestasjonene som skal delta i prosjektet vil deretter bli randomisert i forhold til å tilby Mamma Mia programmet med eller uten veiledning. Rekruttering av gravide vil skje i forbindelse med svangerskapskontroll på helsestasjon før svangerskapsuke 25. Halvparten av deltakerne vil delta i det veiledende programmet, mens den andre halvparten vil følge Mamma Mia uten veiledning. Informasjon om depressive symptomer, partnerforhold, subjektivt velvære, amming, tilknytning, sosial støtte og demografiske forhold vil bli innhentet med validerte måleinstrumenter. Målingene vil bli gjennomført ved inkludering i svangerskapsuke 20-26, 37 samt halvannen, tre, seks og 12 måneder etter fødselen. Vi vil også gjennomføre intervjuer med kvinnene, samt samle inn brukerdata fra Mamma Mia. Vi vil gjennomføre fokusgrupper med helsepersonell, og sende ut elektroniske spørreskjema ved 3 og 15 mnd etter endt opplæring. Spørreskjemaene og fokusgruppene vil i stor grad dreie seg om de samme temaene knyttet til blant annet gjennomførbarhet, nytteverdi, forventede resultater, organisasjonskultur, implementeringsklima og liknende. Det vil også samles inn informasjon om veiledningen og implementeringen. Nytteverdi: Depresjon er en av enkeltsykdommene som koster samfunnet aller mest. Dette gjelder særlig når det rammer kvinner i tiden rundt graviditet og barseltid, fordi det rammer ikke bare mor, men hele familien. Systematisk implementering og evaluering av Mamma Mia med og uten veiledning ved helsestasjonstjenesten vil gi viktig informasjon når det gjelder hva som kjennetegner kvinnene som trenger veiledning for å dra nytte av Mamma Mia, samt hvor mye veiledning og tilhørende ressursbruk som er

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Toralf Fosen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør

Filip Drozd

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Patricia Kinser

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Virginia Commonwealth University

Jennifer Huberty

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Arizona State University

Joseph Samuel Schultz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »