Cristin-prosjekt-ID: 2505822
Registrert av: REK Sist endret: 28. februar 2021, 10:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2505822
Registrert av: REK Sist endret: 28. februar 2021, 10:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

PERSONTILPASSET DIAGNOSTIKK VED ALVORLIGE INFEKSJONER

prosjektleder

Knut Anders Mosevoll
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 214849

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. januar 2021 Slutt: 31. mai 2033

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

PERSONTILPASSET DIAGNOSTIKK VED ALVORLIGE INFEKSJONER

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har sitt hovedfokus på å bedre diagnostikk ved alvorlige infeksjoner. Det er en videreføring av prosjektene «Biomarkører ved alvorlige infeksjoner» og INFECT, som hadde samme målsetning. Målet med studien er at detaljert kartlegging av immunreaksjoner ved alvorlige infeksjoner (henholdsvis sepsis og alvorlige bløtdelsinfeksjoner) skal danne et grunnlag for bedret diagnostikk. En særlig utfordring hos intensivpasienter er å skille organsvikt som skyldes infeksjon fra organsvikt som skyldes annen årsak. Vi skal måle biomarkører i serum, plasma og fullblod. Vi skal også samle vev, som fjernes ved operasjoner som ledd i standardbehandling av alvorlige bløtdelsinfeksjoner. Det biologiske materialet samles og inkluderes i en etablert og godkjent biobank (REK vest 165.04). Vi vil i tillegg inkludere data, fra det tidligere forskningsprosjektet «Biomarkører ved alvorlige infeksjoner», i dette prosjektet. Vi er da avhengig av å sende oppdatert informasjon til pasienter som fortsatt er i live med informasjon om databehandling og bruk av prøvemateriale i henhold til de nye GDPR-reglene. Nye pasienter vil inkluderes etter skriftlig samtykke. Vi vil analysere multiple, løselige biomarkører som indikerer inflammasjon og immunologisk aktivering, og kliniske og biologiske pasientdata. Vi ønsker å benytte storskalametodikk og identifisere signalmolekyler, metabolitter, proteiner, cellulære immunreaksjoner, genuttrykk og eventuelt gener. Storskalaanalyser er analyser i en enkeltprøve med lite prøvevolum, der et meget bredt panel av markører blir analysert i en og samme prosess. Det er et hovedproblem at slike analyser alltid vil ha en usikkerhet ved seg (lav statistisk styrke) som er en naturlig konsekvens av slike undersøkelser som analyserer svært mange enkeltfaktorer (opp til flere hundre). For å redusere usikkerheten (øke styrken) kan en kompensere dette ved avanserte statistiske metoder, men kun til en viss grad. Vi er derfor avhengige av å analysere enkeltmarkører, eller mindre grupper av enkeltmarkører i valideringskohorter for å kvalitetssikre funn som blir utført ved storskalaanalyser. Det er imidlertid svært ressurskrevende å samle så mange pasienter i kliniske studier, da det vil være et begrenset antall pasienter ved hvert sykehus. Vi har derfor inngått et felles nordisk samarbeid med fire sykehus, slik at vi kan øke antall pasienter og oppnå bedre statistisk styrke, og for å kunne være hverandres valideringskohorter. Det søkes derfor om å dele data og analyser i et felles nordisk forskningsnettverk støttet av Nordforsk i prosjektet «PerAID». PerAID-samarbeidet er beskrevet i ett omfattende manuskript som er vedlagt, men hvor kun deler av PerAID-samarbeidet er relevant for dette prosjektet. "Persontilpasset diagnostikk ved alvorlige infeksjoner" er ett av flere ulike prosjekt (opp til 10) hvor en ønsker å samle forskningsdata, og gjøre det mulig for bedre og bredere analyser samt finne relevante valideringskohorter. De fire Nordiske sykehusene/Universitetene er foruten Haukeland/UiB, St. Olavs hospital/NTNU i Trondheim, Karolinska Institutet i Huddinge/Stockholm/Sverige samt Rikshospitalet/København/Danmark. Viktige bidrag fra Haukeland/Universitetet i Bergen vil være (i) bidra med data og biologisk materiale fra relevant sepsiskohort, (ii) bidra med analyse av signalmolekyler, metabolisme og cellulær immunologi, (iii) utforme nye studier og analyser der tidligere funn i våre og andres partneres studier kan bekreftes i relevante kontrollgrupper.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Knut Anders Mosevoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Steinar Skrede

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Håkon Reikvam

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Øystein Wendelbo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Oddvar Oppegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »