Cristin-prosjekt-ID: 2506254
Sist endret: 8. mars 2021, 09:09

Cristin-prosjekt-ID: 2506254
Sist endret: 8. mars 2021, 09:09
Prosjekt

Sickness in the family (SickFam) : A register study on the short- and long-term effects of severe sickness on family members

prosjektleder

Øystein Kravdal
ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 8. mars 2021 Slutt: 28. februar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sickness in the family (SickFam) : A register study on the short- and long-term effects of severe sickness on family members

Populærvitenskapelig sammendrag

Even in a well-developed welfare state like in Norway, severe sickness of a person can severely affect the situation of their family members. While this is well-known in the context of older family members with care needs, this project focuses on the situation in young families, where parents live together with their minor children.

When a child or parent falls sick, both family members of the other generation (i.e., parents or children) and those of the same generation (i.e., siblings or partners) might be affected. The short- and long-term consequences we study in this project include family members’ education (e.g., school performance and educational attainment of children), employment (e.g., labor force participation, changes in working hours and wages) and health (e.g., health care usage). Besides describing such associations, a major goal of the project is to find out to what extent these are causal. The consequences of having a family member that is sick are likely to depend on individual and family characteristics. Thus, identifying societal groups that are specifically prone to – or resilient against – the negative consequences from having a family member that becomes sick is the second goal of this project. The characteristics examined will include sociodemographic information (age and gender), socioeconomic resources (family income and education), family structures (e.g., single parenthood) and community level resources (access to timely and high-quality health services). A third goal of the project is to identify pathways through which the sickness of a family member affects a person’s own educational or employment outcomes. Examining changes in behaviors (e.g., drug use, sleeping, exercise), mental health, attitudes and preferences will be key here.

To shed light on the above issues, the project will heavily draw on a combination of different Norwegian population-based registers, as well as on large longitudinal surveys.

Tittel

Sykdom i familien: En registerstudie av kortsiktige og langsiktige effekter av alvorlig sykdom på familiemedlemmer

Populærvitenskapelig sammendrag

Selv i en velferdsstat som Norge kan alvorlig sykdom få store innvirkninger på øvrige familiemedlemmers livssituasjon. Mens dette allerede er godt dokumentert i sammenheng med eldre familiemedlemmer med omsorgsbehov, fokuserer dette prosjektet på hvordan alvorlig sykdom påvirker unge familier, der foreldre bor sammen med sine mindreårige barn.

Når et barn eller en forelder blir alvorlig syk påvirkes hele familien, på ulike måter. Dette prosjektet studerer de kortsiktige og langsiktige konsekvensene, på familiemedlemmers utdanning (f.eks. skoleprestasjoner og utdanningsnivå), sysselsetting (f.eks. deltakelse i arbeidsstyrken, endring i arbeidstid og lønn) og helse (f.eks. fysiologisk, mental helse og bruk av helsetjenester). Foruten å beskrive slike assosiasjoner, er et hovedmål med prosjektet å studere årsakssammenhenger. Konsekvensene av å ha et familiemedlem som er alvorlig syk vil sannsynligvis avhenge av personlige egenskaper (f. eks. personlighet) og egenskaper ved familien (økonomiske ressurser, sosial støtte og utdanning). Et delmål ved prosjektet er derfor å identifisere subgrupper som er spesielt utsatt for, eller motstandsdyktige mot, de negative konsekvensene av alvorlig sykdom i familien. Her vil vi særlig fokusere på dimensjoner som sosiodemografisk informasjon (alder og kjønn), sosioøkonomiske ressurser (familieinntekt og utdanning), familiestrukturer (f.eks. enslige foreldre) og helsetjenestetilbud (tilgang til helsetjenester i god tid og av høy kvalitet). Et tredje mål i prosjektet er å studere mekanismene som leder til at alvorlig sykdom påvirker helse, utdanning og sysselsetting. Ved bruk av store og detaljerte spørreundersøkelser vil vi særlig fokusere på endringer i atferd (f.eks. bruk av rusmidler, søvn, trening), gradvise endringer i holdninger og mental helse.

For å belyse de ovennevnte problemstillingene vil prosjektet anvende en kombinasjon av forskjellige norske befolkningsbaserte registre, samt store gjentatte spørreundersøkelser.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Øystein Kravdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Bjørn-Atle Reme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Jonathan Wörn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Fartein Ask Torvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »