Cristin-prosjekt-ID: 2506391
Registrert av: REK Sist endret: 2. desember 2021, 17:04 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2506391
Registrert av: REK Sist endret: 2. desember 2021, 17:04 Sist endret av: REK
Prosjekt

Digital artrosebehandling

prosjektleder

Anne Therese Tveter
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 201105

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digital artrosebehandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Artrose er en av de vanligste leddsykdommene, og utgjør en stor kostnad for samfunnet. Det finnes ingen kur og anbefalt behandling er rettet mot å redusere smerte og bedre funksjon gjennom informasjon, trening og vektreduksjon hvis nødvendig. Forekomsten av artrose er forventet å øke i de kommende årene og det er derfor nødvendig å undersøke innovative og økonomisk bærekraftige løsninger for behandling til denne store pasientgruppen. Digital oppfølging, som eksempelvis gjennom mobilapplikasjoner, brukes for å nå pasienter uavhengig av geografisk avstand, og uten et fysisk møte mellom pasient og helsepersonell. Det har vist seg å være effektive hjelpemiddel innen behandling av pasienter med hjerte- og lungesykdommer, nevrologiske sykdommer og muskelskjelettsykdommer. Slike applikasjoner kan muligens også redusere den økende kostnaden knyttet til artrosebehandling, øke tilgangen til behandling uavhengig av geografisk avstand, og gi en bedre etterlevelse av den anbefalte behandlingen. Covid-19 pandemien har vist at det er behov for tekniske løsninger der behandling kan bli gitt uten å være avhengig av fysiske møter. I et samfunn der 95% av den norske befolkningen har tilgang til en smarttelefon, så er det mulighet for å nå en stor andel av artrosepopulasjonen gjennom slike applikasjoner. Men det er mangel på studier som undersøker effekten av slike tiltak, samt om denne formen for behandling er mer kostnadseffektivt sammenliknet med vanlig behandling. Formålet med prosjektet er å bidra med kunnskap om nye behandlingsmetoder for pasienter med kne- og/eller hofteartrose. Vi ønsker med denne studien å undersøke om digital behandling, gjennom en mobil applikasjon (Virtual Training), er like effektiv når det gjelder å bedre smerte, funksjon og/eller sykdomsaktivitet, som vanlig behandling hos fysioterapeut. Vi ønsker i tillegg å undersøke om digital behandling er mer kostnadseffektivt og om det gir en bedre etterlevelse av anbefalte behandling sammenliknet med vanlig oppfølging hos fysioterapeut. Viktigheten av individuelt tilpasset behandling gjør at vi også ønsker å identifisere de pasientene som best kan nyttiggjøre seg av behandling gjennom en mobil applikasjon. Prosjektet skal gjennomføres som en randomisert kontrollert studie i primærhelsetjenesten der pasienter med artrose i knær eller hofter skal fordeles til å gjennomføre trening enten hos fysioterapeut eller gjennom mobilapplikasjonen Virtual Training. Treningen skal vare i 6 uker for begge grupper og målinger skal gjøres ved oppstart og etter 6 og 12 uker. Hovedutfallsmålet er om pasientene responderer på treningen gjennom å oppnå en bedring i smerte, funksjon og/eller sykdomsaktivitet (OMERACT-OARSI responder criteria). I tillegg undersøkes bruk av helsetjenester, fysisk aktivitet, etterlevelse med trening og self-efficacy. Dersom pasienter med artrose kan nyttiggjøre seg av denne appen, så har man mulighet for en bærekraftig og potensielt kostnadseffektiv behandling som kan benyttes som et supplement til vanlig behandling, uavhengig av pasientens geografiske tilhørighet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Therese Tveter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Nina Østerås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Lars Fredrik Martinsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 3 av 3