Cristin-prosjekt-ID: 2507094
Registrert av: REK Sist endret: 12. mars 2021, 10:10 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2507094
Registrert av: REK Sist endret: 12. mars 2021, 10:10 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sosiale ulikheter, migrasjon og covid-19

prosjektleder

Anna Aasen Godøy
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 198964

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 20. oktober 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sosiale ulikheter, migrasjon og covid-19

Populærvitenskapelig sammendrag

Formål Vårt hovedformål er å skaffe ny kunnskap som er nyttig for myndighetenes håndtering av pandemien, herunder myndighetenes vurderinger av mulige tiltak og deres konsekvenser. Et viktig formål med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvilke sosioøkonomiske og demografiske grupper som er under- eller overrepresentert med bekreftet covid-19 smitte i Norge, samt hvilke sosio-økonomiske faktorer som kan forklare eventuelle forskjeller. Det er også manglende kunnskap om de indirekte effektene av pandemien på befolkningens helsetilstand, og bruk av helsetjenester varierer mellom ulike sosioøkonomiske grupper, samt mellom innvandrere fra ulike land og befolkningen forøvrig. Prosjektet har også som formål å fremskaffe kunnskap om virkninger av ulike smittevernstiltak på tvers av ulike innvandrergrupper og andre sosioøkonomiske grupper. Metode Vi vil utføre kvantitative analyser av koblede registerdata. Prosjektet inngår i arbeidet med FHIs beredskapsregister Beredt C19, som dekker hele befolkningen på individnivå. Analysene vil ofte være rene opptellinger eller mer deskriptive, men der det vil være opplysende eller viktig for tolkningene, vil vi også gjøre regresjoner. Vi vil også utforske mulighetene for å gjennomføre kvasi-eksperimentelle analyser for å identifisere effekter av ulike tiltak på SARS-CoV-2- smitte, død og indirekte helseutfall. Nytteverdi Sosial ulikhet og covid-19 er viktig for håndteringen av pandemien. Dersom kunnskap om sykdomsbyrde og tiltaksbyrde i ulike sosiale grupper utelates i det som utgjør beslutningsgrunnlaget for håndteringen av covid-19 pandemien i Norge, er det en stor utfordring ikke bare for gruppene det gjelder, men for den helhetlige smittebekjempelsen og sikringen av tilgang til forsvarlige helsetjenester for alle.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anna Aasen Godøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Kjetil Telle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Anna Godøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Rannveig Kaldager Hart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Maja Weemes Grøtting

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »