Cristin-prosjekt-ID: 2507392
Registrert av: REK Sist endret: 11. september 2021, 13:53 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2507392
Registrert av: REK Sist endret: 11. september 2021, 13:53 Sist endret av: REK
Prosjekt

IMPRESS-Norway

prosjektleder

Åslaug Helland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 200764

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2021 Slutt: 25. november 2032

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IMPRESS-Norway

Populærvitenskapelig sammendrag

IMPRESS-Norway er en stor nasjonal klinisk studie der pasienter med avansert kreftsykdom kan vurderes for behandling med målrettet behandling utenfor indikasjon. Alle pasienter vil kunne henvises til studien og få utført en utvidet molekylær screening med analyse av minst 500 gener. Dersom vi identifiserer en genforandring eller et kjennetegn som kan indikere at pasienten vil kunne ha nytte av et medikament i studien, vil pasienten kunne inkluderes i en behandlingskohort. Vi håper å kunne benytte flere ulike medikamenter, som legemiddelfirma gir til studien. Dersom det er en annen klinisk studie som passer, vil denne andre studien prioriteres. Dette fordi vi ikke ønsker at IMPRESs-Norway skal konkurrere med andre studier, da det er et mål å få mange kliniske studier til Norge. Resultatene fra de molekylære analysene vil diskuteres i et nasjonalt virtuelt tumor-board, der de lokale legene / diagnostikerne kan delta i tillegg til noen eksperter som kun arbeider med dette. Vi tenker at kompetansen inne presisjonsmedisin vil heves nasjonalt. Dersom pasienter skal inkluderes i behandling i IMPRESs-Norway, vil de signere et medikament-spesifikt samtykke. Pasienter vil bli behandlet i kohorter, som består av pasienter med samme krefttype, samme kjennetegn og samme medikament. Dersom minst 1 pasient av de første 8 i en kohort har nytte av behandlingen, vil ytterligere 16 pasienter inkluderes. Primært endepunkt er klinisk nytte etter 16 ukers behandling. Som del av studien vil vi samle tumormateriale og blodprøver fra pasientene. dette skal benyttes for å øke forståelsen av hvorfor noen pasienter har effekt av en bahendling, mens andre ikke har det. Det vil gjøres helgenomsekvensering av svulstmateriale. I tillegg vil vi analysere blodprøver fra pasientene slik at disse eventuelt også kan benyttes for identifisering av genforandringer (sirkulerende tumorDNA). Noen av prøvene vil sendes for analyse av sirkulerende tumor DNA til laboratorier i utlandet. Dette for å sikre at våre resultater blir samsvarende med beste tilgjengelige metode, som er Foundation Medicine sin platform. For å belyse aspekter som etikk og helseøkonomi, vil vi samle inn data fra alle pasientene, som omfatter onkologisk behandling og forløp, samt utdanning, økonomi og sivil status. Vi har søkt forskningsrådet om midler til dette. Vi vil også samle røntgenbildene, slik at man kan utvikle nye metoder for responsevaulering.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åslaug Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jon Amund Kyte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus HF

Line Bjørge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Egil Støre Blix

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Åsmund Flobak

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »