Cristin-prosjekt-ID: 2508047
Sist endret: 25. mars 2021, 14:44

Cristin-prosjekt-ID: 2508047
Sist endret: 25. mars 2021, 14:44
Prosjekt

Shades of Grey: Negotiating Age Norms, Class and Gender in the time of Pension Reform (GREYSHADES)

prosjektleder

Anne Skevik Grødem
ved Institutt for samfunnsforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for samfunnsforskning

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 301296

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori • Sosiologi

Emneord

Kjønn og arbeid • Aldring og arbeid

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. mars 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Shades of Grey: Negotiating Age Norms, Class and Gender in the time of Pension Reform (GREYSHADES)

Populærvitenskapelig sammendrag

Pensjonsreformen i 2011 har gjort det mye mer lønnsomt for eldre arbeidstakere å stå lengre i jobb. Likevel kan ikke arbeidstakere alltid velge fritt når de skal gå av, arbeidsgiveren har også et ord med i laget. Mens den gamle førtidspensjonen AFP ga arbeidsgivere medfinansieringsansvar for førtidspensjonering blant sine ansatte, ligger det ingen slike krav i den nye AFPen. Samtidig som arbeidstakerne fikk sterkere insentiver til å stå lenge i jobb, mistet altså arbeidsgiverne et sterkt insentiv til å holde på dem. Dette er utgangspunktet for GREYSHADES. Vi ønsker å se på hvordan arbeidstakere og bedriftene de jobber i tilpasser seg og agerer under de nye betingelsene. Vi antar at tilpasningene varierer med både kjønn og utdanningsnivå, og vil prøve å fange opp slike variasjoner i analysene. Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker. Arbeidspakke 1 baserer seg på bedriftsundersøkelser. Vi skal intervjue ledere, HR-ledere og eldre ansatte i 4?6 bedrifter med ulik utdannings- og kjønnssammensetning. Hensikten er å få en bred oversikt over hvordan disse problemstillingene ser ut fra virksomhetene og de ansattes side. I arbeidspakke 2 skal vi analysere kvantitative data fra NorLAG-studien. Tre problemstillinger er sentrale: (1) hvordan opplever seniorer sitt psykososiale arbeidsmiljø? (2) hvordan har pensjoneringsplanene endret seg over tid? (3) Hvordan er forholdet mellom opplevd arbeidsmiljø og pensjoneringsplaner? I arbeidspakke 3 ser vi på ledernes holdninger til eldre arbeidstakere slik disse kommer fram i Seniorbarometeret. Her skal vi analysere to spørsmål: (1) hvordan har ledernes holdninger til seniorer endret seg over tid? (2) hvordan varierer ledernes holdninger med individuelle faktorer og arbeidsplassen de jobber på? GREYSHADES er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, med bidrag fra Senter for seniorpolitikk, Universitetet i Canterbury og Universitetet i Lausanne. Hjemmesider: Shades of Grey: Negotiating Age Norms, Class and Gender in the time of Pension Reform

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Skevik Grødem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for samfunnsforskning

Katharina Herlofson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Tale Hellevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Axel West Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - storbyuniversitetet

Hege Hesselberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »