Cristin-prosjekt-ID: 2508361
Registrert av: REK Sist endret: 1. april 2021, 10:15 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2508361
Registrert av: REK Sist endret: 1. april 2021, 10:15 Sist endret av: REK
Prosjekt

En fase 3 studie for å vurdere effekten og sikkerheten av oral rilzabrutinib hos voksne og ungdom med vedvarende eller kronisk immun trombocytopeni

prosjektleder

Waleed Ghanima
ved Sykehuset Østfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Østfold HF

forskningsansvarlige enheter

  • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 185544

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2021 Slutt: 1. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En fase 3 studie for å vurdere effekten og sikkerheten av oral rilzabrutinib hos voksne og ungdom med vedvarende eller kronisk immun trombocytopeni

Populærvitenskapelig sammendrag

Immuntrombocytopeni (ITP) kjennetegnes ved autoantistoffmediert nedbrytning av blodplater og redusert blodplateproduksjon, som medfører trombocytopeni og disposisjon for blødninger forbundet med sykelighet og dødelighet. Generelt brukes farmakoterapi (kortikosteroider, intravenøst immunglobulin eller Anti D) som førstelinjebehandling hos symptomatiske pasienter med lavt blodplatetall, for å redusere nedbrytning av blodplater. Selv om de fleste pasienter innledningsvis får effekt av kortikosteroider, er graden av videre bedring lav. Andrelinjebehandlinger omfatter rituksimab og splenektomi (fjerning av milt) og er forbundet med risiko for sepsis og immunsuppresjon. Trombopoietin (TPO)-analoger (Bussel 2007) er godkjent til behandling av pasienter med kronisk ITP som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av kortikosteroider, i.v. immunglobulin eller splenektomi. Andrelinjebehandling med TPO-reseptorangonister har en klinisk effektrate på 80 %, men ca. en tredjedel av pasientene seponerte TPO-reseptorangonister på grunn av manglende effekt (Ghanima et al., 2019). Nye, trygge og effektive orale behandlinger for å opprettholde blodplatetallet i denne forbindelse vil innebære en signifikant terapeutisk fordel. Det er fortsatt et stort udekket medisinsk behov for nye, trygge og effektive orale behandlinger ved ITP. Brutons tyrosinkinase (BTK) uttrykkes i celler i B-cellelinjen, inkludert hematopoetiske stamceller fra benmarg, vanlige forstadier til lymfoidceller og B- og myeloidcellelinjer under utvikling. BTK uttrykkes også i andre celler i hematopoetiske linjer, med unntak av T-celler, NK (natural killer)-celler og plasmaceller (Sideras 1995, Rip 2018). Rilzabrutinib, studielegemidlet, er en høyaffinitets BTK-hemmer. Av relevans for behandling av ITP, er det vist in vitro at rilzabrutinib gir uttalt hemming av human B-celleaktivering og blokkerer antistoff (IgG, IgE)-mediert aktivering av immunceller via Fc-reseptor-signaldannelse. Rilzabrutinib har blitt gitt til ~200 friske forsøkspersoner og har blitt tolerert godt. Opplysninger om klinisk erfaring med rilzabrutinib i PRN1008-005 (NCT02704429)-studien hos pasienter med pemfigus og PRN1008-010-studien hos pasienter med ITP finnes i IB. Foreløpige effektresultater fra PRN1008-010 er presentert på European Hematology Association 2020 (Kuter 2020). Studie PRN1008-018 er en randomisert, dobbeltblindet, parallellgruppe, multisenter, placebokontrollert studie med en blindet behandlingsperiode på opptil 24 uker etterfulgt av en åpen periode på 28 uker, og en sikkerhetsoppfølgingsperiode på 4 uker. Hensikten med studien er å vurdere effekt og sikkerhet av oral PRN1008 (rilzabrutinib) hos pasienter med behandlingsresistent eller tilbakevendende ITP av > 3 måneders varighet hos pasienter fra 18 års alder, og av > 6 måneders varighet hos pasienter i alderen 12 til < 18 år. En langtidsforlengelse kan vurderes hos pasienter som oppfyller gitte kriterier på slutten av den åpne perioden. Hovedhensikten med den åpne perioden på 28 uker er å gi pasienter som fikk placebo tilgang til studielegemidlet, samt å vurdere varighet av klinisk effekt og innhente ytterligere langtidsdata vedrørende rilzabrutinibs sikkerhet. Langtidsforlengelsen er designet for ytterligere vurdering varighet av klinisk effekt og innhente ytterligere langtidsdata vedrørende rilzabrutinibs sikkerhet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Waleed Ghanima

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Østfold HF
1 - 1 av 1