Cristin-prosjekt-ID: 2508818
Registrert av: REK Sist endret: 15. april 2021, 09:38 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2508818
Registrert av: REK Sist endret: 15. april 2021, 09:38 Sist endret av: REK
Prosjekt

Dynamisk nakkefunksjon hos pasienter med svimmelhet

prosjektleder

Frederik Kragerud Goplen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • Høgskulen på Vestlandet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 169388

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2020 Slutt: 31. august 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Dynamisk nakkefunksjon hos pasienter med svimmelhet

Populærvitenskapelig sammendrag

Svimmelhet og nakkesmerter er vanlige symptomer i befolkningen og medfører tap av livskvalitet og funksjonsevne i tillegg til betydelige samfunnsutgifter. Pasienter som utredes for langvarig svimmelhet rapporterer ofte også nakkesmerter, men det foreligger per i dag ingen objektiv undersøkelsesmetode som kan bekrefte eller avkrefte eventuell årsakssammenheng mellom svimmelhet og nakkelidelser. En viktig del av nakkens funksjon er å gjøre det mulig for hodet å bevege seg uavhengig av overkroppen. Dette stabiliserer hodet under bevegelse, som ved gange og løping, og muliggjør frivillig hoderotasjon som øker det tilgjengelige synsfeltet. Både svimmelhet og nakkelidelser kan medføre avstiving av nakken under gange. En fordel kan være at nakken beveges mindre og at dette gir mindre nakkesmerter. Ulemper kan være at bevegelser av kroppen i større grad forplanter seg til hodet, og at dette gir økt ubehag ved rask gange og reduserer det tilgjengelige synsfeltet under bevegelse. Studier av friske forsøkspersoner viser at nakken har en særlig viktig funksjon i å dempe hodebevegelser i anteroposteriorplanet ved rask gange. Det foreligger imidlertid få data på pasienter med svimmelhet. Hensikten med prosjektet er å undersøke primærhypotesen om at pasienter med svimmelhet beveger hode og trunkus sammen som en enhet og med avstivet nakke. For å måle nakkens bevegelse under gange vil vi bruke kroppsbårne sensorer med innebygd akselerometer og gyrometer. Sensorene festet på hhv hodet og øvre del av torakalcolumna hos deltagerne. Ratioen i bevegelsesutslag mellom de to sensorene vil da si noe om nakkens dynamiske funksjon under gange. Metodens reliabilitet og validitet vil bli undersøkt ved hjelp av tredimensjonal video-analyse av reflekspunkter plassert på pasientens hode og truncus, en metode som anses som gullstandard ved bevegelsesanalyse. Data fra pasienter vil bli sammenlignet med friske forsøkspersoner stratifisert etter alder og kjønn. Det forventes at resultatene fra prosjektet vil gi økt kunnskap og forståelse av nakkens dynamiske funksjon under gange både hos friske og hos pasienter med svimmelhet. Resultatene vil danne grunnlag for videre studier på metodens kliniske nytteverdi.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frederik Kragerud Goplen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Liv Heide Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Stein Helge Glad Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Mari Kalland Knapstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Kjersti Thulin Wilhelmsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »