Cristin-prosjekt-ID: 2509088
Registrert av: REK Sist endret: 16. april 2021, 15:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2509088
Registrert av: REK Sist endret: 16. april 2021, 15:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Lungehelseundersøkelsen i Bergen

prosjektleder

Ane Johannessen
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 236168

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2021 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lungehelseundersøkelsen i Bergen

Populærvitenskapelig sammendrag

Lungehelseundersøkelsen i Bergen er del av en nord-europeisk multisenterstudie som startet i 1990 og har hatt en oppfølgingsundersøkelse hvert tiende år etter det. Nå er tiden kommet til fjerde runde. Formålet er å undersøke: - hva som skjer med lungehelse etter hvert som man blir eldre. - risikoen for luftveissymptomer og luftveissykdommer ved eksponering for miljø- og livsstilsfaktorer hjemme, ute og på jobb. Vi vil undersøke både negative og positive faktorer for helse, med et ekstra fokus på hva luftforurensning og nærhet til grønne områder kan bety for lungehelse. - hvordan luftveissykdommer og andre utbredte sykdommer som hjertesykdommer, søvnsykdommer og diabetes utvikler seg i samspill med økende alder, og hva som fører til disse sykdommene. Når Lungehelseundersøkelsen i Bergen startet i 1990, svarte ≈ 3 500 tilfeldig valgte innbyggere i alderen 20 til 44 år på et spørreskjema om astma og luftveissymptomer. Ti og tjue år seinere svarte de på de samme spørsmålene, i tillegg til spørsmål om en rekke faktorer i livet som kan påvirke lungehelse. I denne fjerde oppfølgingsrunden er deltakerne 50-74 år gamle, og de får spørreskjema i posten med spørsmål om luftveissymptomer og luftveissykdommer, andre sykdommer som ofte forekommer sammen med luftveissykdommer, røykevaner, innendørs og utendørs miljø, demografi, yrke og arbeid, familie, søvn og søvnkvalitet, fysisk aktivitet, tannhelse, kvinne- og manns-helse, og livskvalitet. Deltakerne kan velge om de vil svare på spørreskjemaene på papir eller på internett, og totalt sett tar spørreskjemaene cirka 20-30 minutter å svare på. I tillegg til spørreskjemaene henter vi også informasjon om deltakerne fra Folkeregisteret, Reseptregisteret, sykehusregister, Statistisk Sentralbyrå og på sikt også Dødsårsaksregisteret. På denne måten kan vi få informasjon om for eksempel sykehusinnleggelser og reseptbelagte medisiner, samt informasjon om miljøfaktorer som luftforurensning og nærhet til grønne uteområder beregnet ut fra deltakernes adresser. Prosjektet er kvantitativt. Studiepopulasjonen begynte som et tilfeldig utvalg av befolkningen, og dermed har vi et godt grunnlag for å kunne generalisere resultatene våre til en generell befolkning. Studien har lang oppfølgingstid (30 år), og studiepopulasjonen er svært godt karakterisert og fulgt opp fra tidligere. Spørreskjemaene er validerte og innebærer ingen ulemper eller risiko for deltakerne, bortsett fra at de tar litt tid å fylle ut. Fra de tidligere rundene i Lungehelseundersøkelsen er det fremkommet mye ny og viktig kunnskap som er formidlet i både vitenskapelige og populærvitenskapelige fora, og data fra Bergen og de andre sentrene som inngår i den nord-europeiske studien har ført til 60 vitenskapelige artikler så langt. Når det gjelder statistiske analyser vil disse bli skreddersydd for hvert enkelt forskningsspørsmål. For binære utkommer (sykdommer eller symptomer kategorisert som ja/nei variabler) vil det bli brukt logistisk regresjon, mens for numeriske utkommer med skjevhet mot 0 (for eksempel sykehusinnleggelser eller antall reseptbelagte medikamenter man bruker) vil det bli brukt negativ binomial regresjon. Alle analyser vil kjøres som flernivå-analyser med studiesenter som klyngevariabel. Hvilke konfundere (underliggende variabler som påvirker både eksponering og utkomme) som må justeres for i analysene vil bli identifisert a priori basert på DAGs (directed acyclic graph eller «rettet asyklisk graf» på norsk). Med 30 års oppfølging har vi en svært verdifull voksen livsløps-kohort med enorme forskningsmuligheter for folkehelsens beste. En ny oppfølging av Lungehelseundersøkelsen i Bergen gir den perfekte anledning til å måle livsløps-eksponeringer og langtids-utkommer, og til å grundig og nøyaktig kunne identifisere endringer i eksponeringer over tid.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ane Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Benedikte Svanes Sørbye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Gro Tjalvin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Christine Drengenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Nils Oskar Jögi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 21 | Neste | Siste »