Cristin-prosjekt-ID: 2509196
Registrert av: REK Sist endret: 21. april 2021, 14:10

Cristin-prosjekt-ID: 2509196
Registrert av: REK Sist endret: 21. april 2021, 14:10
Prosjekt

Effektevaluering av "Stopp seksuell trakassering"

prosjektleder

Hilde Slåtten
ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 231585

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2021 Slutt: 24. desember 2036

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effektevaluering av "Stopp seksuell trakassering"

Populærvitenskapelig sammendrag

Formål: Formålet med prosjektet er å teste effekten av intervensjonen «Stopp seksuell trakassering» i ungdomsskulen. Denne intervensjonen blei laga for å førebyggje seksuell trakassering og kjønnsrelatert trakassering (som handlar om trakassering på grunnlag av kjønnsuttrykk og seksuell orientering) blant elevar i ungdomsskulen. Eit anna mål med prosjektet er å identifisere faktorar som kan forklare kvifor eller kvifor ikkje «Stopp seksuell trakassering» hadde ein effekt ved bruk av ei prosessevaluering. Deltakarar: Deltakarane i denne studien vil bestå av cirka 4000 elevar og 200 lærarar ved 32 ungdomsskular i Vestland, Rogaland, Nordland og tidlegare Buskerud. Halvparten av skulane vil bli trokke til å delta i tiltaket «Stopp seksuell trakassering», medan halvparten av skulane vil bli trokke til å inngå som kontrollskular og ikkje delta i tiltaket (før data er innsamla). Metode: For å måle om intervensjonen "Stopp seksuell trakassering" har ein effekt vil designet Kluster randomisert trial bli nytta. Spørjeskjema vil takast i bruk fordi det er ein effektiv metode til å hente inn relevant informasjon frå alle deltakande elevar og lærarar. Elevane vil bli bedt om å svare på spørsmål om i kva grad dei sjølv har opplevd eller utsett andre for seksuell og kjønnsrelatert trakassering, og spørsmål som handlar om deira mental helse. Lærarane vil bli bedt om å svare på spørsmål om korleis dei reagerer på seksuell og kjønnsrelatert trakassering mellom elevane. Fleirnivåanalysar der elevsvara og lærarsvara er klustra på skulenivå og over tid vil nyttast. Ved å samanlikne førekomsten av seksuell og kjønnsrelatert trakassering blant elevar i ungdomsskular som deltek i «Stopp seksuell trakassering» (intervensjonsskular) med elevar i ungdomsskular som ikkje deltek i denne intervensjonen (kontrollskular) før og etter deltakinga, vil det kunne etablerast om intervensjonen har ein effekt. Intervensjonen har ein effekt dersom den fører til mindre seksuell- og kjønnsrelatert trakassering i ungdomsskulen (effektevaluering). For å undersøke i kva grad intervensjonen vart implementert som planlagt, og for å undersøke kva erfaringar elevane og lærarane har med gjennomføringa av «Stopp seksuell trakassering» vil det bli utført ei prosessevaluering ved bruk av fokusgruppeintervju (prosessevaluering). Nytteverdi: Dersom «Stopp seksuell trakassering» fører til redusert kjønnsrelatert og seksuell trakassering i ungdomsskulen, vil tiltaket vere eit viktig bidrag i førebygginga av kjønnsrelatert og seksuell trakassering blant elevar i norske ungdomsskular.

Metode

Kvalitative analysemetoder, Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Slåtten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Kyrre Breivik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Bente Storm Mowatt Haugland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen

Ragnhild Bjørknes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitetet i Bergen
Aktiv cristin-person

Tonje Fyhn

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »