Cristin-prosjekt-ID: 2509277
Sist endret: 21. april 2021, 09:55

Cristin-prosjekt-ID: 2509277
Sist endret: 21. april 2021, 09:55
Prosjekt

Studenter med norsk som andrespråk i barnehagelærerutdanningen

prosjektleder

Hilde Therese Løvig-Larsen
ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk

Emneord

Barnehagelærerstudenter • Høyere utdanning og forskning • Bachelorstudenter

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. juni 2019 Slutt: 15. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studenter med norsk som andrespråk i barnehagelærerutdanningen

Vitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke hva studenter med norsk som andrespråk (SN2/N2-studenter) har av behov for å mestre de språklige, akademiske og profesjonsrettede kravene på barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold. Som pedagogikklærere ved USN ser vi at N2-studenter har andre utfordringer på studiet enn studenter med norsk som morsmål. Disse utfordringene ses spesielt i sammenheng med det faglige og akademiske arbeidet på studiet som påvirker det profesjonskvalifiseringen. Som pedagogikklærere ved barnehagelærerutdanningen (BLU) opplever vi at dette handler om studentenes utfordringer med norsk som studiespråk. Jonsmoen (2015a, s.94) viser til at det på tross av inntakskriterier i universitet- og høgskolesektor likevel er mange innvandrerstudenter som ikke har de språklige kvalifikasjonene som er nødvendige for å lykkes i sine profesjonsstudier. Dette forsterkes ytterligere på barnehagelærerutdanningen der det ikke eksisterer noen inntakskriterier i norsk for å komme inn på studiet.

Studentene er tatt opp på likt grunnlag som studenter med norsk som morsmål og får dermed de samme rammene for veiledning på studiet. N2-studenter kan ha andre kollektive forståelsesmodeller enn studenter med norsk som morsmål (Wittek & Brandmo, 2016). Kollektive forståelser blir av oss i denne kontekst forstått som at språk er kulturelt. Utfordringene med språket viser seg i både skriftlige oppgaver og utfordringer med kommunikasjon og samhandling i undervisningssammenheng, så fremt som i praksis. Dette kan kreve en annen type tilnærming til veiledningen enn den studentene får per i dag.  

Vi opplever at vi som utdanningsinstitusjon ikke gjør nok for å ruste disse studentene til å lykkes i utdanningen og til å innfri progresjonskrav underveis i utdanningen. Jonsmoen (2015b, s. 259) viser til at det er flere norske høgskoler og universiteter som erkjenner behov for bredere pedagogisk støtte til studenter og spesielt til N2-studenter. Etter inspirasjon fra arbeid med Akademisk språkkafé for sykepleierstudenter på vår utdanningsinstitusjon (Sverre, Stenhammer, Sandsleth, Frisnes og Jensen, 2019) og boken Språkmangfold i utdanningen. Refleksjon over pedagogisk praksis (Jonsmoen & Greek (red), 2015) ønsker vi å igangsette et en form for studieverksted for lærerstudenter, fortrinnsvis BLU, ved USN Campus Vestfold. Hensikten er, med utgangspunkt i studentens fortellinger om egne behov uttrykt gjennom en fokusgruppe (Granløv & Løvig-Larsen, u.a.), tilby en arena der de kan få hjelp til studiegjennomføring og tilby kursing/workshops/veiledning i tema som er sentrale for studentene som profesjonsutøvere.

Prosjektets problemstilling er: Hva opplever studenter med norsk som andrespråk at kan styrke deres deltakelse og progresjon knyttet til språklige og akademiske krav i barnehagelærerutdanningen? 

Tiltaket vårt er etablering av akademisk språkcafe for barnehagelærerstudenter. Språkcafe er et månedlig tilbud særlig rettet til til studenter med norsk som andrespråk, men det er åpent for alle studener som vil delta.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Therese Løvig-Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Inger Johanne Riis Tollnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Jocelyne Von Hof

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 3 av 3