Cristin-prosjekt-ID: 2509835
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2021, 10:03 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2509835
Registrert av: REK Sist endret: 30. april 2021, 10:03 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysisk aktivitet og psykisk helse i den voksne befolkning

prosjektleder

Kamilla Rognmo
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Agder

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 238325

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2021 Slutt: 1. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk aktivitet og psykisk helse i den voksne befolkning

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet, målt ved bruk av akselerometer, og psykiske plager i den voksne befolkning. Datagrunnlaget for denne studien er den syvende Tromsøundersøkelsen, hvor data på fysisk aktivitet målt ved ActiGraph ble innhentet fra mer enn 6000 voksne med alder 40 år og mer, og data på symptomer på angst og depresjon, operasjonalisert som psykiske plager, ble innhentet ved bruk av spørreskjema. I tillegg ble det i spørreskjema spurt om bruk av antidepressiva og beroligende medikamenter, samt bruk av psykologtjenester/psykiater, poliklinisk psykologisk behandling, og antall ganger slik helsehjelp er benyttet sist år. Data på fysisk aktivitet ble også selvrapportert i spørreskjema, i tillegg til data på kovariatene (aldersgrupper per 10 år, kjønn, sivil status, utdannelse, somatiske helseproblemer, kroniske smerter) som regnes som aktuelle å justere for i analysene. Høyde og vekt ble målt under den fysiske helseundersøkelsen, og BMI vil også justeres for i analysene. Ekstremverdier på BMI vil bli satt i større grupper, dersom antallet i ekstremgruppene er svært lavt. Dette er for å ivareta anonymiteten til deltakerne. Data vil analyseres ved bruk av kvantitative forskningsmetoder. Konkret forskningsspørsmål er: Er objektivt målt fysisk aktivitet relatert til psykiske plager hos voksne? Hierarkiske regresjonsanalyser vil bli benyttet. Nytteverdien i prosjektet er knyttet til målemetodikk. Det finnes mange studier som har sett på relasjonen mellom fysisk aktivitet og psykiske plager hos voksne, men kun et fåtall har benyttet objektiv målemetodikk. Det er et problem, da selvrapportert fysisk aktivitet ikke har tilstrekkelig høy reliabilitet. Det er derfor behov for studier som bruker objektive mål på fysisk aktivitet. Det er få studier som benytter akselerometerteknologi for å måle fysisk aktivitet som har tilsvarende stort utvalg som det man har i Tromsø 7. Nytteverdien er derfor regnet for å være betydelig.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kamilla Rognmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Bente Morseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Ida Marie Opdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Bjørge Herman Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Agder

Laila Arnesdatter Hopstock

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »