Cristin-prosjekt-ID: 2509933
Registrert av: REK Sist endret: 1. november 2021, 14:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2509933
Registrert av: REK Sist endret: 1. november 2021, 14:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

FIRST-Oslo langtidsoppfølging

prosjektleder

Elisabeth Bø
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 216346

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2021 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FIRST-Oslo langtidsoppfølging

Populærvitenskapelig sammendrag

Rehabilitering av gangfunksjon etter hjerneslag er ofte et primært mål for pasienter og deres familier. Forskning fra de siste to tiårene indikerer at dette bør gjøres med gangtrening utført med høy intensitet. Imidlertid viser også forskning at dette ikke gjøres rutinemessig innen rehabilitering. Som de første i Norge innførte to fysioterapiseksjoner ved Aker helsearena variert gangtrening med høy intensitet i behandlingen av pasienter etter hjerneslag i 2018 (FIRST-Oslo-studien). Dette resulterte i betydelig bedre gangfunksjon med økning i skritt pr dag og økt ganghastighet i selvvalgt og maksimalt tempo, alle klinisk relevante endringer. Det finnes pr nå ingen langtidsoppfølging etter denne behandlingen, og vi ønsker å se på pasientenes funksjon i løpet av 12 mnd etter hjerneslag. Målet med studien er å beskrive funksjonsnivået til pasientene ved utskrivelse, 3, 6 og 12 måneder etter hjerneslag og høyintensiv gangtrening. Studien er en kohortestudie med et prospektivt observasjonsdesign som gjør det mulig å følge pasienter over tid som har hatt hjerneslag og fått høy intensitet trening. OUSs rehabiliteringsenhet og Oslo kommunes rehabiliteringsenhet deltar. Intervensjonen som gis er rutinemessig behandling. Data vil bli samlet inn ved innleggelse, under opphold og ved utskrivelse. Etter 3, 6 og 12 mnd vil oppfølgingsdata samles inn ved et spesifikt studiebesøk ved sykehuset eller hjemme hos pasienten. Det er ikke tidligere gjort studier som ser på langtidseffekter etter høy intensiv trening etter hjerneslag, kun i forbindelse med intervensjon. Langtidseffekter blir stadig etterspurt, og med en langtidsoppfølging vil vi kunne si om og evt hvor lenge resultater fra denne intervensjonen holder eller endrer seg. Vi ønsker å tilby pasienter den mest effektive behandlingen på det rette tidspunkt! Innsatsen vi la ned på å innføre intensiv gangtrening resulterte i gode resultater, og det å gi effektiv behandling videre er av stor betydning for våre organisasjoner. Fysioterapeuter spiller en nøkkelrolle i å gjøre det mulig for mennesker å forbedre helse, velvære og livskvalitet og har nødvendig kompetanse som kan hjelpe pasienter etter hjerneslag til å mestre sitt eget liv. Det er nyttig og viktig å se om det faktisk er mulig å overføre resultater fra laboratoriestudier til klinisk praksis, og om implementeringen opprettholdes over tid. Prosjektet vil videreføre et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Resultatene vil være et et viktig bidrag til a bekrefte og styrke behandlingstilbudet på begge nivåer, og også samle kunnskap og erfaring som kan overføres til fysioterapi i primærhelsetjenesten utenfor spesialiserte rehabiliteringsenheter etterhvert.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elisabeth Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

T. George Hornby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Indiana University School of Medicine

Ingvild K. H. Rosseland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo kommune

Hanne Christoffersen Bratlie

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Jenni L. Moore

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »