Cristin-prosjekt-ID: 2510024
Sist endret: 2. juni 2021, 08:59

Cristin-prosjekt-ID: 2510024
Sist endret: 2. juni 2021, 08:59
Prosjekt

ReconTrans - Trading justice for peace? Reconciliation as a transformative concept in TRC processes

prosjektleder

Tore Johnsen
ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Historie • Teologi • Religionsvitenskap, religionshistorie

Emneord

Politisk forsoning/fredsprosesser • Overgangsrettferdighet • Urfolksrettigheter • Fredsforskning • Restorative justice • Sannhetskommisjoner • Politisk teologi • Samfunnsteologi • Urfolksstudier • Minoritetsrettigheter • Forsoning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
KUN/VID Tromsø - Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin

Tidsramme

Aktivt
Start: 29. oktober 2019 Slutt: 30. juni 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ReconTrans - Trading justice for peace? Reconciliation as a transformative concept in TRC processes

Vitenskapelig sammendrag

ReconTrans (2019-2023) is an international comparative research project initiated and coordinated by KUN/VID Tromsø (Norway). The project examines how and to what extent 'reconciliation' as a transformative concept and practice takes place in association with truth and reconciliation commissions (TRCs). Having its starting point in research monitoring the ongoing TRC process in Norway (2018-2022), ReconTrans engages in, and facilitates, comparative research across the South African, Canadian, and Norwegian / Nordic TRC experiences.

ReconTrans is rooted in a transformative research paradigm committed to values such as social justice and human rights. Asymmetric power relations are more often than not integral to the injustices and traumas caused by the political violence addressed by TRCs. Mindful of this, ReconTrans assumes that ‘reconciliation’ is a transformative concept addressing and renegotiating such power relations, informed by moral values such as truth, justice, peace, etc. ReconTrans takes a multidisciplinary approach, informed by research fields as transitional justice, indigenous research, and theology.

The ReconTrans research network was established through research conferences in Cape Town, South Africa, in 31 May 2019 and in Tromsø, Norway, in 29-30 October 2019. The first ReconTrans book is expected to be published by the end of 2021 under the title Trading Justice for Peace? Critical Perspectives on the Truth and Reconciliation Commissions in South Africa, Canada, and Norway (Cape Town: AOSIS). The next ReconTrans conferences are scheduled in Vancouver, Canada, 24-26 November 2021 and in Oslo, Norway, 4-6 May 2022.

ReconTrans involves research collaboration among researchers at VID Specialized University (Tromsø and Oslo, Norway), the University of the Western Cape (Cape Town, South Africa), Vancouver School of Theology (Vancouver, Canada), Umeå University (Umeå, Sweden) and University College Stockholm (Stockholm, Sweden).

The research monitoring the process in Norway examines (1) the meanings of ‘reconciliation’ negotiated in the political pre-TRC phase; (2) the political, social and healing aspects of reconciliation emerging, expressed and negotiated in the encounter between the TRC and civil society in the commission phase; and (3) the negotiation of reconciliation in the interface between politics and civil society in the initial post-TRC phase after the submission of the TRC’s final report.

Tittel

ReconTrans - Trading justice for peace? Reconciliation as a transformative concept in TRC processes

Vitenskapelig sammendrag

ReconTrans (2019-2023) er et internasjonalt komparativt forskningsprosjekt initiert og koordinert av KUN/VID Tromsø (Norge). Prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad «forsoning» som transformativt begrep og praksis finner sted i tilknytning til sannhets- og forsoningskommisjoner. Forankret i forskning som følger den pågående sannhets- og forsoningskommisjonsprosessen i Norge (2018-2022), bidrar ReconTrans til sammenlignende forskning mellom kommisjonserfaringer i Sør-Afrika, Canada og Norge / Norden.

ReconTrans er forankret i et transformativt forskningsparadigme forpliktet på verdier som sosial rettferdighet og menneskerettigheter. Asymmetriske maktforhold er oftest en integrert del av uretten og traumene skapt av den politiske volden addressert av sannhets- og forsoningskommisjoner. Mot denne bakgrunnen forstår ReconTrans ‘forsoning’ som et transformativt begrep som adresserer og reforhandler slike maktforhold, informert av moralske verdier som sannhet, rettferdighet, fred osv. ReconTrans anlegger en flerfaglig tilnærming til spørsmålene informert av forskning innenfor forskningsfelt som overgangsrettferdighet, urfolksforskning og teologi.

Forskningsprosjektets internasjonale nettverk ble etablert gjennom forskningskonferanser i Cape Town, Sør-Afrika, 31. mai 2019 og i Tromsø, Norge, 29.-30. oktober 2019. Første bokutgivelse i prosjektet forventes publisert innen utgangen av 2021 under tittelen Trading Justice for Peace? Critical Perspectives on the Truth and Reconciliation Commissions in South Africa, Canada, and Norway (Cape Town: AOSIS). Nye konferanser er planlagt i Vancouver, Canada, 24-26 november 2021 og i Oslo, Norge, 4.-6. mai 2022.

Foruten kollegaer ved VID vitenskapelige høgskole (Tromsø og Oslo, Norge), involverer ReconTrans forskningssamarbeid med forskere ved University of Western Cape (Cape Town, Sør-Afrika), Vancouver School of Theology (Vancouver, Canada), Umeå Universitet (Umeå, Sverige) og Enskilda Högskolan Stockholm (Stockholm, Sverige).

Forskningen som følger prosessen i Norge undersøker (1) betydningene tilskrevet ‘forsoning’ i de politiske forhandlingene som ledet til etableringen av kommisjonen; (2) de politiske, sosiale og helbredende aspektene ved forsoning som trer frem, uttrykkes og forhandles i møtet mellom kommisjon og sivilsamfunn i kommisjonsfasen; og (3) forhandlingene av ‘forsoning’ i grenseflaten mellom politikk og sivilsamfunn i første fase etter at kommisjonen har levert sin sluttrapport.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tore Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

Raymond C. Aldred

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vancouver School of Theology

Sigridur Gudmarsdottir

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Hans Morten Haugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole

John Stephanus Klaasen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Western Cape/Universiteit van Wes-Kaapland
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »