Cristin-prosjekt-ID: 2510176
Sist endret: 30. september 2021, 11:23

Cristin-prosjekt-ID: 2510176
Sist endret: 30. september 2021, 11:23
Prosjekt

CoPro - Co-production of health- and welfare services between local governments and voluntary organizations in Norway and Germany. Potentials and limitations.

prosjektleder

Ivar Eimhjellen
ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 11.996.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 314525

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori • Sosiologi

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2021 Slutt: 1. februar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

CoPro - Co-production of health- and welfare services between local governments and voluntary organizations in Norway and Germany. Potentials and limitations.

Populærvitenskapelig sammendrag

Coproduction is very popular term in welfare policies. Much attention and resources are directed towards coproduction as a strategy for solving future welfare challenges. In the CoPro-project we will investigate the coproduction of welfare services between government- and voluntary actors within elderly care and drug care, in Norway and Germany. The main purpose is to understand and explain how traits of different societies’ welfare systems and traditions for cross sector collaboration shapes the potential for coproduction of welfare between public and voluntary actors. First, the project will investigate the concept of coproduction, how it’s used internationally and how societal traits can be included in the understanding of the phenomena (WP1). Next, the project will map the scope, characteristics and variations of collaborative relations between government- and voluntary actors within elderly care and drug care, in Norway (WP2). This is followed by an in-depth study of the discourse surrounding co-production and of collaborative practices and relations between the two types of actors in strategically selected municipalities in Norway (WP3). Here, we will develop knowledge on the consequences of involving voluntary actors in welfare production – consequences for the involved actors and for the quality, efficiency, and the democratic legitimacy of the services. For comparative purposes, we will conduct a similar in-depth study in Germany, which diverges from Norway on several important factors (WP4). Finally, we will synthesize the knowledge from the different wps and identify central societal factors that shape the potential and barriers for the future development of municipal-voluntary collaboration in welfare production (WP5). The CoPro-project will develop and disseminate theoretical, empirical and policy relevant knowledge on the implications, potentials and barriers for the inclusion of voluntary actors in welfare production through co-production. 

Tittel

SamSkap - Samskaping av helse- og velferdstenester mellom lokale myndigheiter og frivillige organisasjonar i Noreg og Tyskland. Moglegheiter og hindringar.

Populærvitenskapelig sammendrag

Samskaping har blitt eit svært populært omgrep i velferdspolitikken internasjonalt og i Noreg, og det blir retta mykje merksemd og ressursar mot samskaping som strategi for å møte framtida sine velferdsutfordringar. I CoPro-prosjektet skal vi undersøke samskaping av velferdstenester mellom offentlege og frivillige aktørar innanfor eldre- og rusomsorg i Noreg og i Tyskland. Hovudformålet er å forstå og forklare korleis kjenneteikn ved ulike samfunn sine velferdssystem og tradisjonar for samarbeid set rammer for kva som er mogeleg å få til av samskaping av velferd mellom offentlege og frivillige aktørar. Prosjektet skal fyrst undersøke kva som ligg i sjølve omgrepet samskaping, korleis det er brukt internasjonalt og korleis samfunnstrekk betre kan inkluderast i forståinga av fenomenet (WP1). Vidare skal prosjektet undersøke utbreiinga av, kjenneteikn ved og variasjonar i samarbeid mellom offentlege og frivillige aktørar innanfor eldre- og rusomsorg i Noreg (WP2). Dette blir følgd opp av ein nær-studie av diskursen rundt samskaping og faktisk samarbeidspraksis mellom offentlege og frivillige aktørar på dei to felta i strategisk utvalde kommunar i Noreg (WP3). Her vil vi utvikle kunnskapen om konsekvensane av å involvere frivillige aktørar i velferdsproduksjonen – konsekvensar for involverte aktørar og for kvaliteten, effektiviteten og den demokratiske legitimiteten til tenestene. For å få eit godt samanlikningsgrunnlag skal vi gjennomføre ein liknande nær-studie i Tyskland, som skil seg frå Noreg på fleire viktige punkt (WP4). Til slutt skal vi knyte saman kunnskapen frå dei ulike del-studiane og identifisere dei sentrale samfunnstrekka som set rammer for framtidig utvikling av kommunal-frivillig samarbeid om velferdsproduksjon (WP5). CoPro-prosjektet vil utvikle og spreie teoretisk, empirisk og politisk relevant kunnskap om implikasjonane, potensialet og barrierar for inkludering av frivillige aktørar i velferdsproduksjon gjennom samskaping. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ivar Eimhjellen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS
Aktiv cristin-person

Øyvind Hellang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Samfunn ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Jennifer Eschweiler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Roskilde Universitet
Aktiv cristin-person

Bernard Louis Enjolras

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Håkon Solbu Trætteberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »