Cristin-prosjekt-ID: 2510803
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 20:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2510803
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 20:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

Helsekompetanse hos innsatte i fengsel

prosjektleder

Vibeke Hervik Bull
ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest / Rogaland ved Tannhelsetjenestens kompetansesentre

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest / Rogaland ved Tannhelsetjenestens kompetansesentre

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 235912

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 8. februar 2021 Slutt: 1. januar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helsekompetanse hos innsatte i fengsel

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å utforske innsatte i norske fengslers orale helsekompetanse. Innsatte i norske fengsel har betydelig dårligere tannhelse enn resten av befolkningen. I en undersøkelse om innsattes levekår gjort av SSB i 2014, vurderer hele 37 % av innsatte sin egen tannhelse som dårlig eller ganske dårlig, mot 6 % av befolkningen ellers. I tillegg oppgir 34 % av innsatte at de har hatt behov for å besøke tannlegen det siste året uten å gjøre det. Dette er betydelig høyere enn for befolkningen ellers (14 %). Det kan være flere årsaker til innsattes dårlige helse, som at denne gruppen har et høyere forbruk av både legale og illegale rusmidler enn andre deler av befolkningen, de har ofte lavere sosioøkonomisk status og de har ofte hatt dårligere tilgang på og bruk av helsetjenester. Samtidig vet man at helsekompetanse, det vil si personers evne til å forstå, vurdere og bruke helseinformasjon for å kunne ta valg relatert til egen helse, er svært viktig når det kommer til ivaretakelse av egen helse og bruk av helsetjenester. I følge WHO kan grad grad av helsekompetanse påvirke helsen mer enn inntekt, utdanningsnivå, etnisitet og arbeidssituasjon. Undersøkelser tyder på at i den generelle befolkningen har opptil en av tre mangelfull kunnskap om egen helse, og en av fire vet for lite om hvordan de skal forebygge sykdom. I tillegg sier over halvparten at de ikke kan nok om hvordan de kan finne og benytte helsetjenester. Det er særlig sårbare grupper med lav sosio-økonomisk status som har lav helsekompetanse, og forståelse av og styrking av helsekompetanse hos slike grupper kan derfor ha en stor påvirkning på utjevning av sosial forskjeller i helse. Innsatte i fengsel er en sårbar gruppe, og det er behov for å styrke kunnskapen om deres generelle helse og orale helse. Det er videre behov for å få mer kunnskap om årsakene til deres dårlige orale helse, og hvordan man kan utvikle helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak i norske fengsel når det gjelder oral helse. For å i framtida kunne lage gode, tilrettelagte intervensjoner for å fremme helse hos innsette i fengsel vil innsikt i helsekompetansen deres kunne være avgjørende. Formålet til studien vil derfor være å utforske helsekompetansen til innsette i fengsel. Studien vil benytte seg av kvalitativ metode, og dataene vil bli samlet inn ved bruk av semistrukturerte intervju. Tema for intervjuene vil være selvopplevd oral helse, hvordan de innhenter helseinformasjon knyttet til oral helse, hvordan de opplever det å vurdere og forstå oral helseinformasjon og tidligere erfaringer med opplæring og informasjon gitt av tannhelsetjenesten. Dette antas å bidra til en viktig forståelse av hvordan innsatte forstår helseinformasjon gitt dem, og hvordan man bør tilrettelegge informasjon om oral helse som skal gis til denne gruppen for å sikre at de er i stand til å benytte seg av informasjonen som gis.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vibeke Hervik Bull

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest / Rogaland ved Tannhelsetjenestens kompetansesentre

Kathrine Høyvik Bergum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kjersti Berge Evensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest / Rogaland ved Tannhelsetjenestens kompetansesentre
1 - 3 av 3