Cristin-prosjekt-ID: 2510874
Registrert av: REK Sist endret: 24. mai 2021, 10:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2510874
Registrert av: REK Sist endret: 24. mai 2021, 10:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sov godt! En multippel basislinjestudie av et tiltak for søvnvansker hos små barn

prosjektleder

Filip Drozd
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 229318

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 6. april 2021 Slutt: 7. juli 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sov godt! En multippel basislinjestudie av et tiltak for søvnvansker hos små barn

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Mellom 20-40% av alle sped- og småbarn opplever varierende type søvnvansker som gir for lite søvn (f.eks. forstryrrelser med innsovning, natteoppvåkning og/eller forskyvninger i døgnrytmen), og kan gå utover barnets fysiske, kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling. Mange foreldre oppsøker og mottar ingen hjelp for barnets søvn. Helsestasjonene skal ifølge retningslinjen gi informasjon og kan tilby ekstra oppfølging ved utfordringer med søvn, men erfaringer tyder på at måten arbeidet utføres på er opp til den enkelte ansatte, noe som medfører uønsket variasjon. Formål: Studien tar sikte på å gi økt kunnskap om og en tidlig vurdering av sikkerheten og effekten av et mobilbasert tiltak for å forbedre søvnvansker hos små barn og deres foreldre med veiledning fra helsestasjonstjenesten, før en eventuell større effektstudie. Metode: Tiltaket vil evalueres i en multippel basislinjestudie hvor vi observerer blant annet søvn i en 2-ukersperiode uten tiltak (A), deretter observerer vi atferden med tiltaket (B), for så å foreta en ny 2-3-ukers observasjonsfase uten tiltak (C). Foreldre som er 18 år eller eldre, og som opplever at deres barn, i alderen 6 måneder til 3 år, strever med innsovning og hyppige nattlige oppvåkninger, vil bli invitert til å delta i studien. Foreldre vil bli bedt om å fylle ut egen søvndagbok, søvndagbok for barnet og ukentlige mål på foreldrenes depressive symptomer og tanker om barnets søvn. Barnets søvn vil også bli målt objektivt med en aktigraf, både før og etter tiltaket, som er et måleinstrument utformet som en klokke, som måler bevegelser og lysnivå. Dette gir informasjon om når barnet er i ro (antatt søvn) og når barnet er i bevegelse (antatt våkenhet). I tillegg vil foreldrene bli bedt om å ta spyttprøver av barnet i tre påfølgende dager (morgen og kveld), for å måle kortisol og melatonin for indikasjon på fysiologiske effekter i reguleringen av søvn før og etter tiltaket. Siden søvnvansker hos de fleste små barn er atferdsbetingede, vil vi også gjøre videoobservasjoner av foreldreatferd ved tre påfølgende kvelder ved barnets innsovning, før og etter tiltaket. Nytteverdi: Søvn er en av de første og vanligste utfordringene mange foreldre møter på i sped- og småbarnsalder og er et tema som debatteres jevnlig i offentlige og sosiale medier og andre steder, både mellom foreldre og fagpersoner. Dette skaper mye usikkerhet blant mange foreldre, sår tvil om deres foreldreferdigheter og gir opplevelsen av å ha mislykkes som forelder dersom barnet strever med søvn. Mange uroer seg også for om de vil påføre barnet sitt fysiologisk og psykologisk skade dersom de lærer barnet å sove alene i tidlig alder og utsetter seg selv og sitt eget barn for måneder og år med utmattelse og strev, noe som blant annet kan gå utover foreldrenes psykiske helse og barnets helse og utvikling. Internasjonale studier viser at helsepersonell får ingen eller svært lite opplæring om søvn hos små barn slik at deres kunnskap om søvn og tiltak er begrenset. Det finnes effektive tiltak, men disse er ikke tatt opp i praksis på noen systematisk måte slik at kvaliteten på den hjelpen mange foreldre får er vilkårlig og basert på generell rådgivning. Prosjektets nytteverdi ligger derfor i at vi utvikler og tidlig tester for sikkerheten og effekten av et tiltak som kan bidra til at helsepersonell får opplæring i søvn blant små barn og et kunnskapsbasert verktøy for å jobbe med søvnvansker hos de minste. Foreldre vil motta kvalitetssikret og kunnskapsbasert informasjon, hjelp og støtte som vil kunne gi barnet bedre søvn og helse. De omfattende målemetodene anses som nødvendige for å gi oss tilstrekkelig og god nok kunnskap om tiltaket for å vurdere tiltakets sikkerhet og og effekt.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Filip Drozd

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Silje Marie Haga

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Hege Therese Størksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 3 av 3