Cristin-prosjekt-ID: 2510877
Sist endret: 27. september 2021, 11:08

Cristin-prosjekt-ID: 2510877
Sist endret: 27. september 2021, 11:08
Prosjekt

Skikkethetsvurdering i sjukepleierutdanninga

prosjektleder

Cathrine Selsvold Natterøy
ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Praksis • sykepleiestudent • Skikkethetsvurdering

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2021 Slutt: 31. mars 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skikkethetsvurdering i sjukepleierutdanninga

Vitenskapelig sammendrag

I 2006 vart forskrift for skikkethet gjeldande for sjukepleieutdanningane i Noreg. Denne forskrifta er unik og kan ikkje utan vidare samanliknast med lovar og reglar for same utdanningsnivå i utlandet. Årleg uteksaminerer me ca 4100 sjukepleiarar i Noreg, og i dei 4 siste åra har det samla nasjonale talet på tvilsmeldingar knytt til skikkethet ligge mellom 50 og 80 (NSD, 2020).

Rundt reknar halvparten av sjukepleiarutdanninga er praktisk erfaring frå ulike praksisfelt i helsetenesta. Skikkethetsvurdering er løypande gjennom heile utdanninga, og ein stor del av ansvaret og observasjonane vil ligge hjå praksisrettleiarane som føl studentane tett i desse praksisperiodane.   

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) avdekker i sitt prosjekt, Operasjon praksis 2018-2020, at det ligg utfordringar knytt til skikkethetsvurdering i praksisfeltet. I sin rapport trekk dei fram at praksisrettleiarane opplev det vanskeleg å skikkethetsvurdere studentar (2019).

Hensikten med denne studien er å få meir kunnskap om utfordringane, vurderingane og behova knytt til skikkethetsvurdering av sjukepleiestudentane når dei er i praksis. Studiet vil kunne bidra til å styrke utdanningskvaliteten.  

Rettleiar: Anne Raustøl, VID

Bi-rettleiar: Bodil Tveit, VID

Metode

Studiet vil ha eit kvalitativt design med både litteraturstudie og intervju som metode.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Cathrine Selsvold Natterøy

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 1 av 1