Cristin-prosjekt-ID: 2512104
Registrert av: REK Sist endret: 13. juni 2021, 13:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512104
Registrert av: REK Sist endret: 13. juni 2021, 13:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

HappyHands: Bedre hverdag med håndartrose

prosjektleder

Anne Therese Tveter
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 249364

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2021 Slutt: 31. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

HappyHands: Bedre hverdag med håndartrose

Populærvitenskapelig sammendrag

Håndartrose rammer nær halvparten av alle kvinner og en fjerdedel av alle menn, og er en viktig årsak til smerte og nedsatt funksjon i hendene. Det finnes ingen kur, men internasjonale retningslinjer fastslår at informasjon, håndtrening, og bruk av enkle støtteskinner og hjelpemidler er effektive tiltak for å redusere smertene og bedre funksjonen. Hovedansvaret for denne behandlingen er lagt til primærhelsetjenesten, men tilbudet til denne store pasientgruppen er her svært mangelfullt. Hovedmålet med dette prosjektet er å gjøre anbefalt behandling tilgjengelig for alle gjennom å utvikle en brukervennlig mobil applikasjon for personer med håndartrose. Gjennom et utviklingsprosjekt støttet av Stiftelsen Dam utvikler nå Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering en håndartroseapp (HAPPY Hands) i samarbeid med Universitetets senter for Informasjonsteknologi (USIT) ved Universitetet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund (NRF) og brukerrepresentanter. Hovedmålet for prosjektet er å bedre tilgjengeligheten av anbefalt behandling for personer med håndartrose i primærhelsetjenesten. Appen er planlagt ferdigstilt våren 2021 og vil testes ut gjennom en pilotstudie høsten 2021. Problemstillingen knyttet til denne pilotstudien er: 1) Bedrer HAPPY Hands tilgjengeligheten av anbefalt behandling for personer med håndartrose? 2) Er HAPPY Hands en brukervennlig app for personer med artrose? 3) Klarer personer med håndartrose å nyttiggjøre seg av innholdet i HAPPY Hands? Pilotstudien vil gjennomføres som en prospektiv studie der alle inkluderte vil ta i bruk appen i en 12-ukers intervensjonsperiode. Minimum 60 voksne personer med håndartrose diagnostisert av lege vil rekrutteres fra medlemmer i NRF, fra fastlegekontor og fra Senter for Ortopedi og Revmatologi ved Diakonhjemmet Sykehus. HAPPY Hands appen er utviklet som en 12 ukers intervensjon der deltagerne vil få tilgang til anbefalt grunnbehandling for personer med håndartrose. Denne behandlingen inkluderer informasjon om artrose, ergonomiske prinsipper, håndtrening, hjelpemidler, ortoser, samt medikamentell og kirurgisk behandling. På tre angitte tidspunkt per uke vil deltagerne få tilgang til håndøvelser (med progresjon over 12-ukers perioden), samt informasjonsfilmer (til sammen 2-3 informasjonsfilmer per uke). Deltageren vil også besvare ulike spørsmål og angi sykdomsrelaterte faktorer i appen i løpet av intervensjonsperioden. Data for å besvare problemstillingene vil samles inn gjennom appen, gjennom et elektronisk spørreskjema og gjennom fokusgruppeintervju. Tilgjengelighet vil evalueres gjennom et kvalitetsindikatorskjema for artrosebehandling. Brukervennlighet vil evalueres gjennom bruke av Skala for brukervennlighet, registrert bruk av appen og ved å gjennomføre fokusgruppeintervju. Nyttiggjørelse av innholdet i appen vil evalueres gjennom endring i smerte, stivhet, sykdomsaktivitet, sykdomstilstand, aktivitetsutførelse og håndkraft.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Therese Tveter

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Stein Jarle Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Ingvild Kjeken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Marit K Maarnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Barbara S Christensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »