Cristin-prosjekt-ID: 2512106
Registrert av: REK Sist endret: 13. juni 2021, 13:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512106
Registrert av: REK Sist endret: 13. juni 2021, 13:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

MK-7655A-021 En åpen randomisert aktiv-kontrollert studie av sikkerhet, toleranse, effekt og farmakokinetikk til MK-7655A hos barn fra 0 opptil 18 år med bekreftet eller mistenkt gram-negativ infeksjon.

prosjektleder

Camilla Tøndel
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • MSD (Norge) AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 241792

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. juni 2021 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MK-7655A-021 En åpen randomisert aktiv-kontrollert studie av sikkerhet, toleranse, effekt og farmakokinetikk til MK-7655A hos barn fra 0 opptil 18 år med bekreftet eller mistenkt gram-negativ infeksjon.

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien dreier seg om medikamentell utprøving av preparatet MK-7655A, som er en kombinasjon av imipenem/cilastatin/relebactam (IMI/REL). Imipenem er et bredspekret antibiotikum, cilastatin er hemmer av humant dehydropeptidase 1 og øker derfor halveringstiden av imipenem, og relebactam er betalaktamase-hemmer. Denne studien skal undersøke om det å tilføye REL (relebactam) forbedrer den antibakterielle aktiviteten til IMI hos barn, og formålet er også å skaffe ytterligere sikkerhetsdata for IMI/REL hos målgruppen som er barn fra nyfødt alder opp til 18 år, samt å beskrive effekten i den pediatriske befolkningen. Farmakokinetisk [PK] testing, absorbsjon og nedbrytning av IMI/REL gjennomføres også. Studien vil være aktiv kontrollert med godkjent standard antibiotikabehandling som komparator (per studielegens avgjørelse, SPC eller internasjonal behandlings retningslinjer). Primært endepunkt er å evaluere sikkerheten og toleransen til IMI/REL sammenlignet med aktiv komparator i opptil 14 dagers behandling. Preparatet som her utprøves på barn, MK-7655A er en såkalt betalaktamase-hemmer som kombinert med betalaktamase-antibiotika hemmer utviklingen av resistensutvikling. Betalaktam-antibiotika (penicilliner, cefalosporiner, karbapenemer, og monobaktamer) er blant de mest brukte antibiotika i klinisk praksis, og utvikling av resistens ved produksjon av betalaktamaser er den viktigste resistensmekanismen vi kjenner til i gram-negative bakterier, og det er et stort problem. Dette er en trussel mot den kliniske nytteverdien av betalaktamer. Derfor ser vi et behov for nye betalaktamase-hemmere som vil kunne kombineres med betalaktam antibiotika for å beskytte mot hydrolyse av betalaktamase-enzymer. Det er omfattende inklusjons- og eksklusjonskriterier. Det skal være mistanke om , eller barnet skal ha bekreftet gram-negative infeksjon, med minst en av følgende primære infeksjonstyper: sykehuservervet bakteriell lungebetennelse (HABP) eller ventilatorassosiert bakteriell lungebetennelse (VABP), komplisert intra-abdominal infeksjon (cIAI) og/eller komplisert urinveisinfeksjon (cUTI). Disse infeksjonene gir vanligvis en svært alvorlig tilstand, og utgjøre en alvorlig helserisiko, som er forbundet med lengre sykehusopphold, sykelighet, dødelighet og merkostnader. Totalt vil hver deltaker være i studien i maksimalt 44 dager. Dette inkluderer 5 til 14 dager med daglig aktiv behandling med enten MK-7655A (IMI/REL), eller annet godkjent antibiotikum, gitt intravenøst, mens barnet er innlagt på sykehuset, og et avslutningsbesøk ≤24 timer etter at siste dose er gitt. Det er så planlagt et oppfølgingsbesøk 7 til 14 dager etter avsluttet behandling (siste dose gitt) og ytterligere et oppfølgingsbesøk 7 til 14 dager deretter, etter at barnet er utskrevet fra sykehuset. For begge gruppene kan det byttes til oral antibiotika behandling etter studielegens vurdering og iht protokoll.. Studien er åpen og 140 pasienter skal inkluderes på verdensbasis, hvorav det i Norge planlegges å inkludere 3 barn på ett senter. Etter medisinsk vurdering er det et klart behov for å gjøre denne type studier da nåværende behandlingsalternativer er begrenset. Nye behandlingsalternativer vil kunne være et svært viktig tilskudd i behandlingstilbudet for en svært sårbar pasientpopulasjon som infeksjonssyke barn (resistens etc), kanskje spesielt de nyfødte og barn opp til 2 år. Nettopp derfor er utprøving hos de minste viktig, og at det skjer under kontrollerte betingelser av erfarne barneleger. Det er viktig med utprøvinger på barn ettersom ekstrapolering av data fra voksne ikke er tilstrekkelig for å ivareta barna godt. Norge skal primært delta med rekruttering til kohort 4/som er barn 3 måneder til <2 år, og til kohort 5 / som er nyfødte til <3 måneder, etter at interimanalysen fra kohortene1, 2 og 3 er ferdig. Resultatene er forventet ca juni - september 2021. Det vil komme en protokollendring før

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camilla Tøndel

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Camilla Tøndel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 2 av 2