Cristin-prosjekt-ID: 2512166
Registrert av: REK Sist endret: 24. august 2021, 09:14 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512166
Registrert av: REK Sist endret: 24. august 2021, 09:14 Sist endret av: REK
Prosjekt

Hva virker best for hvem innen arbeidsrettet rehabilitering? En sammenlignende klinisk studie.

prosjektleder

Monica Eftedal
ved Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/934

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. januar 2012 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Hva virker best for hvem innen arbeidsrettet rehabilitering? En sammenlignende klinisk studie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Muskelskjelett plager og mentale lidelser er de viktigste årsakene til langtids- sykefravær og uførhet. I dette prosjektet ønsker vi å evaluere effekten av et 4 ukers tverrfaglig døgnbasert rehabiliteringsprogram sammenlignet med et poliklinisk program av kortere varighet i en randomisert kontrollert studie. Begge programmene er arbeidsrettede. Utfallsmål er arbeidsdeltakelse. Vi vil også undersøke hvilke undergrupper av pasienter som responderer best på en kort versus lang intervensjon, og hvilke faktorer som predikerer om en kommer tilbake i jobb eller ikke på kort og lang sikt. Sekundære effektmål er kost-effektivitet, opplevd helse, arbeidsevne, livskvalitet og oppmerksomt nærvær. Målgruppe: Personer i yrkesaktiv alder med sammensatte, diffuse og langvarige plager fra muskel/skjelett og/eller lette til moderate psykiske plager; sykemeldt minst 6 uker siste 12 måneder relatert til aktuelle helseplager, eventuelt plager av minst ett års varighet med risiko for langvarig sykemelding.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Monica Eftedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst

Gro Elisabeth Aasland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Tore Norendal Braathen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kamrul Islam

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Alf Jul Jakobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »