Cristin-prosjekt-ID: 2512448
Sist endret: 21. juni 2021, 12:28

Cristin-prosjekt-ID: 2512448
Sist endret: 21. juni 2021, 12:28
Prosjekt

En ny modell for et kunnskapssystem for kommunene - evaluering

prosjektleder

Maria Bjerk
ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Prosessevaluering • Kommunehelsetjenste • Evidensbasert kunnskapsoppsummering

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 1.4 Metodologi og målinger

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. januar 2021 Slutt: 3. oktober 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En ny modell for et kunnskapssystem for kommunene - evaluering

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å utføre en prosessevaluering for å kunne belyse viktige fremmere og barrierer i prosessen med å utvikle forskningsbaserte kunnskapsoppsummeringer utfra kommunenes behov, og videre i bruk som beslutningsstøtte og/eller implementering i tjenestene. Denne informasjonen vil være viktig som veiledning når systemet skal rulles ut nasjonalt. Informasjonen vil blant annet bli brukt til å lage opplæringsmateriell for aktuelle fagpersoner, både de som skal lage kunnskapsoppsummeringene og de som skal bruke dem i kommunene. 

Vitenskapelig sammendrag

Kommunenes samfunnsoppdrag knyttet til helse og omsorgstjenester er å sørge for gode og forsvarlige tjenester til alle som trenger det. For å oppnå dette må kommunene settes bedre i stand til å jobbe kunnskapsbasert og ta forskningsbasert kunnskap aktivt i bruk i beslutninger. Kommunene har ofte ikke tilstrekkelig ressurser til å innhente og omsette ny forskningsbasert kunnskap, eller de tvinges av økonomiske hensyn til å prioritere driften av tjenester. Ny forskning er vanskelig tilgjengelig for kommunene, ikke minst på grunn av manglende tilgang til forskningsartikler i litteraturdatabaser. Med det antallet studier som publiseres daglig er det vanskelig å holde seg oppdatert, selv for de mest interesserte. Det er behov for tilgang til oppdatert, relevant og kvalitetssikret kunnskap i kommunenes helse- og omsorgstjenester, og det er dette behovet som skal besvares i prosjektet: «En ny modell for et kunnskapssystem for kommunene».

 

Bergen kommune og Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, Kommunesektorens organisasjon (KS), Folkehelseinstituttet (FHI) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) ved Senter for Kunnskapsbasert praksis og Senter for Omsorgsforskning, vil prøve ut og videreutvikle en slik infrastruktur: en modell for å foreslå, prioritere, bestille og levere systematiske forskningsoppsummeringer for kommunene. Prosjektet inviterer inn samtlige 85 kommuner på Vestlandet, for å prøve ut en nasjonal modell som skal fungere som en grunnstein for et kunnskapssystem for kommunene. Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd (NFR) og KS.

 

Basert på det kommunene sender inn av forslag og som blir prioritert som de viktigste kunnskapsbehovene, skal FHI og HVL levere forskningsoppsummeringer, som kunnskapsgrunnlag og beslutningsstøtte for tjenestene. Modellen skisserer og vil videreutvikle en plan for implementering, som skal sikre at forskningsoppsummeringene – altså resultatene av innovasjonen – kommer til nytte. Vi legger slik til rette for at kommunene skal bli gode brukere av viktig behovsorientert forskning – som er oppsummert, kvalitetssikret og formidlet av forskningspartnerne i prosjektet. Det er ønskelig at modellen er så robust at den kan skaleres opp på nasjonalt nivå hvis ønskelig.

 

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest (heretter «Kunnskapskommunen») og FHI utførte i 2019 pilot 1 for prosjektet for 11 kommuner. I sluttfasen av pilot 1 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant oppdragsgiverne som evaluerte både prosess og utfall av pilot 1. Denne spørreundersøkelsen ble utført som et intervju. Tilbakemeldingen var at interessen og behovet for oppsummert og kvalitetssikret forskning er stor i kommunene, og at kunnskapsoppsummeringene var nyttige for oppdragsgiverne. Men tilbakemeldingen var også at det i neste steg av prosjektet bør være et økt fokus på videre bruk av kunnskapsoppsummeringene, enten som beslutningsstøtte eller til implementering av tiltak. I tillegg ble også støtte til formidling av kunnskapsoppsummeringene fremhevet som et behov. Målet med kunnskapskommunen er at vi skal lage et system som også kan brukes nasjonalt. Det er da viktig å få kunnskap om viktige fremmere og barrierer i prosessen fra bestilling til bruk av kunnskapsoppsummeringer i kommunen. Vi ønsker derfor som en del av pilot 2 å utføre en prosessevaluering, både som en tilbakemelding til NFR og veiledning til samarbeidspartnere når systemet skal videreutvikles nasjonalt.

Metode

Prosjektet vil være en prosessevaluering med metodetriangulering (mixed methods) som kombinerer kvantitative og kvalitative innsamlingsmetoder. Vi ønsker å gjøre en observasjons-studie der vi følger en gruppe over fire måletidspunkt og der vi på grunnlag av disse dataene kan gjøre tverrsnitts-målinger. På hvert måletidspunkt blir det utfylt en sjekkliste eller evalueringsskjema.  I tillegg vil vi gjøre individuelle kvalitative intervjuer med oppdragsgiverne på de ulike måletidspunktene for å få detaljerte data om prosessen.

I tillegg til data fra intervjuene vil det også bli ført en endringslogg fra ulike typer samarbeidsmøter gjennom hele prosjektperioden. 

Prosjektet har konsultert Forskningsadministrativ støtte (FAS) og ansvarlig for personvern innad i området om det var nødvendig med en personvernkonsekvensvurdering (DPIA). Det ble vurdert at det ikke var nødvendig å utføre en DPIA (se vedlegg).

 

 

Utstyr

Ingen

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Maria Bjerk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Lillebeth Larun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 2 av 2