Cristin-prosjekt-ID: 2512528
Sist endret: 24. juni 2021, 13:17

Cristin-prosjekt-ID: 2512528
Sist endret: 24. juni 2021, 13:17
Prosjekt

Digital sårbehandling i hjemmet

prosjektleder

Espen Andreas Brembo
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Sørøst-Norge

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag • Helsefag

Emneord

Implementeringsforskning • Tverrfaglig samarbeid • Dermatologi • Fagkompetanse • Digital kompetanse • Digital kommunikasjon

HRCS-helsekategori

 • Hud

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. februar 2020 Slutt: 31. mars 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digital sårbehandling i hjemmet

Populærvitenskapelig sammendrag

Kroniske leggsår utgjør den største gruppen av behandlingskrevende sår. Den årlige prevalensen av fot- og leggsår ligger opp mot 5 % blant pasienter over 65 år, og sårforekomsten antas å øke i tråd med befolkningsframskrivinger. Pasientene kan ha sammensatte helseutfordringer, hvor diabetes samt hjerte-, kar- og lungesykdom spiller en vesentlig rolle for sårutvikling og sårtilheling. Alvorlige sår kan medføre funksjonssvikt og redusert livskvalitet, og medfører store samfunnsøkonomiske kostnader. Multimodale og tverrfaglige tilnærminger er nødvendig. Sårkompetanse i primærhelsetjenesten er imidlertid varierende, og fragmenterte pasientforløp bidrar til at pasienten må forholde seg til mange ulike aktører. Bruk av videokonsultasjon (VK) kan muliggjøre effektiv samhandling på tvers av nivåer i helsetjenesten, og har potensiale til å forbedre kompetanseoverføring, brukerinvolvering, kontinuitet og kvalitet i sårbehandlingen.

Prosjektets hensikt er å beskrive og evaluere innføring av videokonsultasjon som samhandlings- og kommunikasjonsteknologi mellom sårpoliklinikk, fastlege, hjemmetjeneste og pasient. Det søkes kunnskap om barrierer og fremmere knyttet til implementeringen, og om helsepersonells læringsbehov innen sårbehandling, digital helseteknologi, og kommunikasjon/veiledning. Studien vil også utforske nyttepotensialet tjenesten har for tjenestemottaker, helsepersonell og helsetjenesten.

Det tas utgangspunkt i et pågående innovasjonsprosjekt med implementering av videokonferanse på sårpoliklinikken ved Vestre Viken HF og Kongsberg kommune som samhandlings- og kommunikasjonsform. Studien har et mixed methods case-study design. Prosjektet vil bygge videre på foreliggende data fra en kvalitativ forstudie (baselineundersøkelse). Metode for datasamling vil innebære kvalitative fokusgruppeintervju med helsepersonell, dybdeintervju med pasienter, direkte observasjon av videokonsultasjoner og utvalgte spørreskjema om digital helsekompetanse og implementering av teknologi. Det gjøres i tillegg uttrekk av anonymiserte data fra pasientjournalen i prosjektperioden (antall konsultasjoner og pasienter, antall og typer sår, antall sårrelaterte amputasjoner, samt antall innleggelser grunnet sårkomplikasjoner). Datamaterialet analyseres med kvalitativ tematisk analyse og statistiske analyser (deskriptiv, korrelasjon, gruppesammenligning og regresjon).

Studien vil følge gjeldende retningslinjer og lovverk om personvern og datasikkerhet, og gjennomføres i tråd med forskningsetiske prinsipper og normer. Studien vil bidra med unik forskningsbasert kunnskap om hvordan helsepersonell som tidligere ikke har hatt rutine for å samarbeide erfarer bruk av VK i oppfølging av pasienter med vanskelig helende sår. Denne kunnskapen vil bidra til å kvalitetssikre tjenesteutviklingen og implementeringsprosessen, samt danne evidensgrunnlag for utvikling av en tjenestemodell som kan anvendes av andre helseforetak som planlegger oppstart med tilsvarende tjenester.

Tittel

Digital wound care at home

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Espen Andreas Brembo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Ingebjørg Irgens

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF

Lena Leren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
Aktiv cristin-person

Hilde Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Hilde Solli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 5 av 5