Cristin-prosjekt-ID: 2512595
Registrert av: REK Sist endret: 25. juni 2021, 10:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512595
Registrert av: REK Sist endret: 25. juni 2021, 10:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

Mental helse innen sunn aldring - undersøkelse av sambåndet mellom mental helse, fysisk kapacitet og ikke-smittsomme sykdommer

prosjektleder

Jonas Johansson
ved UiT Norges arktiske universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 275628

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2021 Slutt: 31. august 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mental helse innen sunn aldring - undersøkelse av sambåndet mellom mental helse, fysisk kapacitet og ikke-smittsomme sykdommer

Populærvitenskapelig sammendrag

Verden opplever i dag en økende andel eldre og forventet levealder er stigende. Sunn aldring er viktig for individuell livskvalitet, men også for samfunnsøkonomien da det kan lede til mindre press på helsetjenestene. De fysiske aspektene involvert i sunn aldring har fått stor forskningsinteresse, men mental helse blir ofte undervurdert eller oversett. Det overordnede formålet med prosjektet er å kartlegge faktorer som predikerer mental helse og å undersøke mental helses rolle i sunn aldring. Videre er det av interesse å identifisere risikofaktorer relatert til mental helse, og vurdere disse risikofaktorenes forhold til ikke-smittsomme sykdommer. Den befolkningsbaserte Tromsøundersøkelsen utgjør datagrunnlaget. Tre delstudier skal ta for seg disse problemstillingene: 1. Hvilke fysiske egenskaper eller kapasiteter utgjør de viktigste predikerende faktorene for mental helse hos eldre? Denne problemstillingen vil bli undersøkt i en tverrsnittstudie basert på data fra den syvende Tromsøundersøkelsen. 2. Er det en årsakssammenheng mellom mental helse, kroppssammensetning og fysisk aktivitet som går begge veier? Denne problemstillingen vil bli undersøkt i en langsgående studie basert på data fra den femte, sjette og syvende Tromsøundersøkelsen. 3. Er mental helse en uavhengig predikerende faktor i fremtidig forekomst av ikke-smittsomme sykdommer? Denne problemstillingen vil bli undersøkt i en langsgående studie basert på data fra den femte, sjette og syvende Tromsøundersøkelsen. Ulike spørreskjema og biometriske målinger er gjort av deltakerne i Tromsø-undersøkelsen. Disse dataene vil bli analysert med deskriptiv statistikk og ulike lineære og logistiske regresjonsmodeller. Økt kunnskap om sunn aldring har stor nytteverdi i møte med den stadig økende eldre befolkningen. Studiene i dette prosjektet vil utforske samspillet mellom mentale og fysiske faktorer involvert i en sunn aldringsprosess. Hensikten er å bidra til kunnskap som kan bedre livskvalitet hos eldre og lette den økonomiske byrden fremtidige helseproblemer vil ha for samfunnet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jonas Johansson

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved UiT Norges arktiske universitet

Elisabeth Dahl Martinsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Sameline Grimsgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Bjørn Heine Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4