Cristin-prosjekt-ID: 2512627
Registrert av: REK Sist endret: 12. juni 2022, 13:11 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512627
Registrert av: REK Sist endret: 12. juni 2022, 13:11 Sist endret av: REK
Prosjekt

Tykktarmskreft i Norge og betydning av kirurgi/strålebehandling ved spredning av tarmkreft

prosjektleder

Marianne Grønlie Guren
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 187464

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. oktober 2020 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tykktarmskreft i Norge og betydning av kirurgi/strålebehandling ved spredning av tarmkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Overlevelse ved tykk- og endetarmskreft har bedret seg de siste tiår. En viktig årsak til dette er trolig forbedrede kirurgiske teknikker, økt og forbedret bruk av systemisk behandling (kjemoterapi og målrettet terapi) samt mer utbredt behandling av metastaser (metastasekirurgi og stereotaktisk strålebehandling). Formålet med dette prosjektet er å studere endringer i tilbakefall og overlevelse av tykk- og endetarmskreft i Norge over en 10-årsperiode. Særlig vil vi se på betydningen av ulike behandlingsstrategier og mer etablerte prognostiske faktorer (bl.a. stadium, alder, kjønn, komorbiditet). I den aktuelle perioden har det også vært økende bruk av prediktive og prognostiske molekylærpatologiske data (RAS, BRAF, MSI/dMMR), og man vil utforske betydningen av disse i relevante subgruppeanalyser. Eventuelle tidstrender og geografiske forskjeller i behandling og overlevelse vil bli beskrevet. Norge har systematisk registrert utvidet informasjon om endetarmskreft (fra 1993) og tykktarmskreft (fra 2007) i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, integrert i Kreftregisteret. Vi vil innhente kliniske data fra kvalitetsregisteret på alle pasienter diagnostisert med adenokarsinom utgått fra tykk- eller endetarm (tilsvarende ICD-10 C18-C20) fra 01.01.2008 til 31.12.2017. Molekylærpatologidata vil bli innhentet og registrert retrospektivt i kvalitetsregisteret fra tilgjengelige patologirapporter. Supplerende informasjon om kirurgiske inngrep, kjemoterapibehandling og komorbiditet vil bli koblet og innhentet fra Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast) og Norsk pasientregister (NPR). De primære endepunkt for prosjektet er totaloverlevelse, relativ overlevelse og overlevelse etter tilbakefall. Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om overlevelse ved tykk- og endetarmskreft i Norge de siste 10 år. Mer spesifikt vil man kunne belyse endringer i multimodal behandling og betydningen av dette for langtidsoverlevelse. Resultatene kan få konsekvens for fremtidig planlegging av helsetjenester for denne pasientgruppen. Hovedfunnene vil bli publisert i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrift. Prosjektet vil i tillegg utvide registreringen av molekylærpatologiske data samt kvalitetssikre eksisterende data i Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Grønlie Guren

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1