Cristin-prosjekt-ID: 2512717
Sist endret: 24. september 2021, 15:32

Cristin-prosjekt-ID: 2512717
Sist endret: 24. september 2021, 15:32
Prosjekt

Rekvirering av benzodiazepiner og dødelighet blant pasienter med benzodiazepinavhengighet i lege-middelassistert rehabilitering (LAR) - Prosjektplan for systematisk oversikt

prosjektleder

Christine Hillestad Hestevik
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Andre helsefag

Emneord

Opioider • legeassistert rehabilitering (LAR) • Benzodiazepiner • Opiatavhengighet • Avhengighet • Mortalitet

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2021 Slutt: 24. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rekvirering av benzodiazepiner og dødelighet blant pasienter med benzodiazepinavhengighet i lege-middelassistert rehabilitering (LAR) - Prosjektplan for systematisk oversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Benzodiazepiner rekvireres hyppig til pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det mangler imidlertid oppsummert forskning om effektene på dødelighet av rekvirerte benzodiazepiner blant personer i LAR. Formålet med denne systematiske oversikten er å undersøke effekten på dødelighet av rekvirering av benzodiazepiner ved benzodiazepinavhengighet hos pasienter i LAR.

Vi vil gjennomføre systematiske litteratursøk i utvalgte databaser. To forskere vil uavhengig av hverandre  vurdere referansenes titler og sammendrag med hensyn til inklusjonskriteriene for så å sammenligne og komme til enighet om hvilke studier som er relevante. Referanser som vurderes som potensielt relevante vil vi innhente i fulltekst og vi vil da gjøre en endelig vurdering av hvilke studier som skal inkluderes. Vi vil hente ut og analysere data fra de utvalgte studiene og vurdere risiko for systematiske skjevheter.

Vi vil også vurdere vår tillit til resultateneved hjelp av  GRADE-tilnærmingen (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

Til slutt vil vi presentere de inkluderte studiene og de samlede resultatene i en rapport.

Tittel

Benzodiazepine prescription and mortality among patients with benzodiazepine addiction in opi-oid maintenance treatment (OMT) - Protocol for a systematic review

Populærvitenskapelig sammendrag

Benzodiazepines are commonly prescribed to patients in opioid maintenance treatment (OMT).

However, there is a lack of summarized research on the effects on mortality of prescribed benzodiazepines among people in OMT. The purpose of this systematic review is to investigate the effect on mortality after prescription of benzodazepines for benzodiazepine addiction to patients in OMT.

We will conduct a systematic literature search in electronic databases. Two reviewers will independently screen titles and abstracts to assess whether they meet our inclusion criteria. We will obtain references that we consider potentially relevant in full text, and we will then make a final assessment of which studies to include. We will extract and analyze data from the selected studies and evaluate each study’s risk of bias.

We will also rate our confidence in the results by assessing the certainty of the overall evidence by using the GRADE approach (Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

Finally, we will present the included studies and overall results in a report.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christine Hillestad Hestevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ashley Elizabeth Muller

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Line Holtet Evensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4