Cristin-prosjekt-ID: 2512890
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2021, 09:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2512890
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2021, 09:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Eksistensielle/åndelige erfaringer i psykisk helsevern

prosjektleder

Tove Giske
ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • VID vitenskapelige høgskole

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 268608

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. juni 2021 Slutt: 30. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Eksistensielle/åndelige erfaringer i psykisk helsevern

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet søker å undersøke og forstå eksistensielle/åndelige erfaringer hos inneliggende pasienter som er under behandling og tilfriskning for bipolare lidelser/stemningslidelser (Seksjon 1) og psykoselidelser (Seksjon 5), samt å forstå hvilke eksistensielle/åndelige ressurser disse pasientene opplever i sine tilfriskningsprosesser under behandling i psykisk helsevern. 8-10 pasienter fra hver seksjon inviteres til deltakelse, basert på vurdering av behandlende lege og sekjsonsledere, og om de er samtykkekompetente. Valgte metode er individuelle intervjuer. Denne metoden er egnet da den baserer seg på en samtale mellom forskeren (stipendiaten) og informanten. Samtalen gjør det mulig å stille fortløpende utdypende spørsmål om pasientens erfaringer. Etiske prinsipper dreier seg om at forskeren er bevisst på å ikke forårsake økt lidelse under intervjusituasjonen og i det videre arbeidet med prosjektet. Forskeren må etterstrebe å handle på en slik måte at intervjusituasjonen og intensjonen under det videre prosjektarbeidet sikrer en nytte for pasientene/deltakerne. Pasienter med alvorlige psykiske lidelser har i stor grad blitt utelatt fra forskningen. Til tross for at forskning viser at nettopp disse pasientene har behov for tilrettelagt individuell behandling for å oppnå tilfriskning og helse (Amerongen-Meeuse et al, 2019; Amerongen-meeuse et al, 2020). En mulig nytteverdi som diskuteres av Arman og Rehnsfeldt (2006), er knyttet til behovet for å dele når en opplever og erfarer lidelse. Således vil intervjusituasjonen i dette prosjektet kunne gi pasientene en mulighet for å dele erfaringer knyttet til det eksistensielle/åndelige i lys av sin alvorlige psykiske lidelse. Intervjuet kan være et rom hvor pasientene kan få spørsmål om lidelsen de erfarer, noe som kan åpne opp for samtale knyttet til pasientens indre verden. Når pasienten også er informert om at samtalen ikke er av terapeutisk karakter, men har til hensikt å utvikle kunnskap om eksistensielle/åndelige erfaringer knyttet til pasientens diagnose, kan det bidra til lindring og en opplevelse av å bidra med kunnskap som har som mål å gi pasientgruppen et bedre behandlingstilbud (Hummelvoll, 2008). Arman og Rehmsfeldt (2006) påpeker at erfaring innen forskningsfeltet viser at intervjupersonene bare tar frem det de er i stand til å håndtere, og at de i tillegg er sensitive for forskerens evne til å ta inn og assimilere fortellingen som deles under intervjuet (Hummelvoll, 2008; Heggestad et al., 2013). Prosjektet søker økt kunnskap om pasienter med bipolare lidelser og psykoselidelser sine tilfriskningsprosesser og hvordan eksistensielle/åndelige erfaringer kan være tilfriskningsressurser på veien mot helse. Denne kunnskapen er viktig for å kunne tilby pasientgruppene den behandlingen de har behov.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tove Giske

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved VID vitenskapelige høgskole

Marit Helene Hem

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Camilla Christine Holm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Pamela Cone

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 4 av 4