Cristin-prosjekt-ID: 2512917
Sist endret: 24. september 2021, 15:42

Cristin-prosjekt-ID: 2512917
Sist endret: 24. september 2021, 15:42
Prosjekt

Effekten av antipsykotika ved førstegangspsykose - Prosjektplan for en systematisk oversikt

prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Andre helsefag

Emneord

Antipsykotika

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

HRCS-forskningsaktivitet

 • 5.1 Legemidler
 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
22077000
Sted
Rigmor Berg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2021 Slutt: 30. november 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av antipsykotika ved førstegangspsykose - Prosjektplan for en systematisk oversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Antipsykotika brukes i behandlingen av psykose inkludert førstegangspsykose. Studier som omhandler bruk av antipsykotika, er i hovedsak utført på personer med flere tidligere psykoseepisoder og ikke unge personer med førstegangspsykose. Derfor er det ikke tilstrekkelig undersøkt om behandlingseffekten kan være annerledes for sistnevnte gruppe. Hensikten med denne systematiske oversikten er å undersøke effekten av antipsykotika sammenlignet med placebo eller ikke-medikamentelle tiltak hos personer med førstegangspsykose. Videre vil denne systematiske oversikten være med på å bedre beslutningsstøtte til pasienter, behandlere og ledere om hvilket tilbud personer med førstegangspsykose bør få.
 

For å identifisere relevante studier vil en bibliotekar gjennomføre litteratursøk i internasjonale databaser – slik som MEDLINE, EMBASE og PsycINFO. Vi vil i prioritert rekkefølge inkludere systematiske oversikter publisert fra 2016 eller RCTer (ingen begrensinger på årstall) som undersøker effekten av antipsykotika ved førstegangspsykose sammenlignet med ikke-medikamentelle tiltak eller placebo. To forskere vil uavhengig av hverandre vurdere titler og sammendrag av de identifiserte referansene opp mot seleksjonskriteriene. Deretter vil to forskere uavhengig av hverandre vurdere alle studier i fulltekst som ansees som relevante for problemstillingen etter gjennomgang av titler og sammendrag. Vi vil deretter hente ut og analysere data fra de endelig inkluderte artiklene, vurdere deres metodiske kvalitet samt vår tillit til resultatene med egnede sjekklister og verktøy. De samlede resultatene vil bli presentert og publisert i en rapport.

Tittel

The effect of antipsychotics on first-episode psychosis - Protocol for systematic review

Populærvitenskapelig sammendrag

Antipsychotics is a key component in the treatment of psychosis, including first-episode psychosis. Studies investigating the effect of antipsychotics have mainly been conducted on people with multiple previous psychosis episodes and not young people with first-time psychosis. Therefore, it is possible that the treatment effect may be somewhat different for the latter group. The purpose of this systematic review is to investigate the effect of antipsychotic treatment compared to placebo or non-drug treatments on people with first-episode psychosis.  This overview can provide knowledge-based information to guide patients, clinicians and leaders on best practice treatment for people with first-episode psychosis.

To identify relevant studies, a librarian will conduct a systematic literature search in international databases - such as MEDLINE, EMBASE and PsycINFO. In prioritized order, we will include systematic reviews published from 2016 or RCTs (no restrictions on publication year) that investigate the effects of antipsychotic treatment compared to non-drug treatments or placebo on people with first-episode psychosis. Two researchers will independently evaluate titles and abstracts of the identified publications against the selection criteria. Then, two researchers will independently evaluate all publications in full text considered relevant after reviewing titles and abstracts. We will extract and analyse data from the included publications, assess their methodological quality as well as our confidence in the results with suitable checklists and tools. The results will be presented and published in a report.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Trine Bjerke Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Tiril Cecilie Borge

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Gyri Hval

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 4 av 4