Cristin-prosjekt-ID: 2513859
Sist endret: 8. september 2021, 11:46

Cristin-prosjekt-ID: 2513859
Sist endret: 8. september 2021, 11:46
Prosjekt

Mer laks og sjøørret på Sunnmøre

prosjektleder

Marius Kambestad
ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Økologi • Ressursbiologi

Emneord

Laksefiske • Sjøørret • Habitatforsterkende tiltak • Rømt oppdrettslaks • Fiskesykdommer • Predasjon • Anadrome laksefisk • Oter • Laks Salmo salar • Habitatmodellering • Bevaringsøkologi • Laksevassdrag • Lakselus • Vannkvalitet

Kontaktinformasjon

Telefon
45206875
Sted
Marius Kambestad

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2020 Slutt: 1. juli 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mer laks og sjøørret på Sunnmøre

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn

Fjordsystemet på Sunnmøre, fra Geiranger og Tafjord innerst, til Ulstein, Herøy og Sande ytterst i havgapet, har mange små og store vassdrag med bestander av laks og sjøørret. Dette gjør regionen til et viktig område for atlantisk laks, med lange tradisjoner for høsting og sportsfiske.

Det fanges årlig flere tusen laks i elvene på Sunnmøre, men fangstene har variert mye, fra drøyt 10.000 i år 2000, til knappe 3000 i 2019, og fangstene har lenge vært betydelig lavere enn på 1970- og 80-tallet. Mange elver er nå stengt for fiske, fordi det har vært små gytebestander av laks de siste høstene. Enkelte laksebestander er sterkt truet, og legges nå i genbank for å bevare genmaterialet inntil det er grunnlag for reetablering. Samtidig er det fortsatt godt laksefiske i elver som Korsbrekkelva, Strandaelva, Aureelva og Åheimselva.

Det er ikke åpenbart hva som har forårsaket den negative bestandsutviklingen for laks i mange av elvene på Sunnmøre. Ved undersøkelser i enkelt-vassdrag er faktorer som lakselus, predasjon fra oter, skadeflom, fysiske inngrep i elver og overbeskatning påpekt som sannsynlige årsaker, og hvilken faktor som har størst påvirkning varierer sannsynligvis mellom vassdrag. Innskrenkinger i fiske i elv og fjord har så langt vært det viktigste forvaltningsgrepet for å beskytte såarbare bestander i regionen. Det er imidlertid i liten grad gjort tiltak for å bøte på andre sannsynlige negative påvirkningsfaktorer for bestandene. Det er derfor behov for en regional problemkartlegging, der det tas hensyn til forhold som varierer mellom vassdrag.

Sjøørret-fangstene på Sunnmøre har blitt drastisk redusert siden 1990-tallet, og i dag er sjøørreten fredet i de fleste vassdragene i regionen. I enkelte elver tyder fangstreduksjon og gytefisktellinger på at bestandene er redusert med så mye som 90 %, men noen få vassdrag har fortsatt ganske tallrike bestander. Som for laks er det ikke åpenbart hva som er årsaken til at sjøørret-bestandene i mange vassdrag er desimert, mens det fortsatt er bra med sjøørret i enkelte elver. Uten mer presis kunnskap om årsakene til bestandsnedgangen, er det krevende å iverksette effektive tiltak for å styrke bestandene.

 

Prosjektets formål

Prosjektet «Mer laks og sjøørret på Sunnmøre» har tre hovedformål:

 1. Skaffe bred oversikt over bestandsstatus for laks og sjøørret på hele Sunnmøre
 2. Identifisere de viktigste årsakene til negativ bestandsutvikling, både regionalt og for hvert enkelt vassdrag
 3. Sette inn tiltak for å bedre bestandsstatus

 

For å nå disse målene legges det opp til en bred kombinasjon av kartlegging, overvåking og forskning. Resultatene vil bli brukt til å gi forslag om målrettede tiltak for de viktigste påvirkningsfaktorene, som kan utføres både underveis og i etterkant av prosjektet.

 

  Samarbeidspartnere

  Prosjektet styres av Lakseelvene på Sunnmøre, og gjennomføres av NORCE LFI. Faglige samarbeidspartnere er Norsk Institutt for Naturforskning, Universitetet i Bergen og Universitetet i Sørøst-Norge. Finansiering kommer fra Hofseth Aqua AS, Møre og Romsdal fylkeskommune, Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

  Metode

  Metodene som tas i bruk inkluderer dykking og elektrofiske, habitatkartlegging, smittepress-modellering, radiomerking av fisk, GPS-merking av oter, sykdoms-screening, DNA-analyser og bunndyrprøver. Prosjektet er delt i syv delprosjekter:

  1. Bestandsovervåking: Gytefisktelling og ungfiskundersøkelser
  2. Habitatkartlegging og planer for fysisk restaurering av lakseelver
  3. Lakselus: Modellering og vurdering av effekter
  4. Oter: Effekten av predasjon på voksen laks i elver
  5. Kartlegging og tiltaksplaner for sjøørretbekker
  6. Fiskesykdommer på ungfisk og voksen laks i elv
  7. Vannkvalitet

  prosjektdeltakere

  prosjektleder

  Marius Kambestad

  • Tilknyttet:
   Prosjektleder
   ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

  Frank Narve Rosell

  • Tilknyttet:
   Prosjektdeltaker
   ved Universitetet i Sørøst-Norge

  Are Nylund

  • Tilknyttet:
   Prosjektdeltaker
   ved Universitetet i Bergen

  Arne Johannessen

  • Tilknyttet:
   Prosjektdeltaker
   ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS

  Torunn Svanevik Landås

  • Tilknyttet:
   Prosjektdeltaker
   ved NORCE Klima og miljø ved NORCE Norwegian Research Centre AS
  1 - 5 av 20 | Neste | Siste »

  Resultater Resultater

  Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2020.

  Kambestad, Marius; Hanssen, Erlend Mjelde; Wiers, Tore; Postler, Christoph; Normann, Eirik. 2021, NORCERapport

  Habitatkartlegging i Stordalselva høsten 2020.

  Kambestad, Marius; Postler, Christoph; Flödl, Peter; Stranzl, Sebastian Franz. 2021, NORCE, BOKURapport

  Bunndyrundersøkelser i vassdrag på Sunnmøre høsten 2020.

  Kambestad, Marius; Lucien Bodin, Christian; Mjelde Hanssen, Erlend; Svanevik Landås, Torunn; Johannessen, Arne. 2021, NORCERapport
  1 - 3 av 3