Cristin-prosjekt-ID: 2514348
Sist endret: 13. september 2021, 08:46

Cristin-prosjekt-ID: 2514348
Sist endret: 13. september 2021, 08:46
Prosjekt

Kartlegging av luftkvaliteten i omgivelsene rundt to norske aluminiumsverk (ESPIAL)

prosjektleder

Claudia Hak
ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • NILU - Norsk institutt for luftforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2019 Slutt: 31. august 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av luftkvaliteten i omgivelsene rundt to norske aluminiumsverk (ESPIAL)

Populærvitenskapelig sammendrag

Effekten av aluminiumsproduksjon på miljøet rundt norske aluminiumssmelteverk er studert i flere tiår. NILU har studert effekter på luftkvalitet både ved hjelp av målinger og modellberegninger siden tidlig på 1970-tallet. “Effektstudien” på begynnelsen av 1990-tallet ga en oversikt over effektene av aluminiumsproduksjon på vegetasjon, vann, gårdsdrift, dyreliv og menneskers helse.

ESPIAL (Ensuring the Environmental Sustainability of production of PrImary ALuminium) er en tverrfaglig studie initiert og finansiert av “Aluminiumindustriens Miljøsekretariat” (AMS) for å oppdatere og supplere effektstudien. Prosjektet inkluderer data tilbake til begynnelsen av 1990-tallet.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til økt kunnskap om hvilke konsekvenser luftutslipp fra produksjon av primæraluminium har på miljøet med den produksjonsteknologien som er tilgjengelig i dag.

Prosjektet består av to hovedaktiviteter: 1) En vurdering av effekten av historiske utslipp på luftkvaliteten, inkludert en litteraturgjennomgang av data fra ti aluminiumsverk i Nord-Europa. 2) Måling av de mest relevante luftforurensningene som slippes ut i omgivelsene i forbindelse med aluminiumsproduksjonen ved to aluminiumsverk i Norge, Hydro Sunndal og Alcoa Lista.

Resultatet av disse aktivitetene vil bidra til økt kunnskap i Al-industrien om miljøkonsekvenser av Al-produksjonen og bidra inn i arbeidet med å sikre en bærekraftig aluminiumsindustri i Nord-Europa.

For å få oppdatert kunnskap om hvordan dagens luftkvalitetssituasjon i omgivelsene rundt aluminiumsverkene ble det gjennomført feltkampanjer på utvalgte smelteverk. De ti smelteverkene som deltar i ESPIAL-prosjektet er plassert på steder som er svært ulike med hensyn til spredningsforhold, befolkningseksponering, topografi osv. Dette gjør det vanskelig å vurdere situasjonen rundt andre smelteverk basert på målinger rundt ett enkelt smelteverk. I denne studien ble Lista og Sunndal ble valgt som egnede steder for målingene fordi topografien rundt disse verkene er svært ulike. Lista ligger i et flatt område ved kysten, mens Sunndal ligger i et topografisk komplekst terreng. Det gjennomføres to separate prøvetakingskampanjer ved disse to verkene.

Tittel

Air quality assessment in the surroundings of aluminium smelters

Populærvitenskapelig sammendrag

The effect of aluminium production on the environment surrounding aluminium smelters has been studied over several decades. NILU has studied their effects on air quality both in measurements and modelling studies since the early 1970s. The “Effect Study” in the beginning of the 1990s gave an overview over the effects of aluminium production on vegetation, water, farm and game animals and human health.

ESPIAL (Ensuring the Environmental Sustainability of production of PrImary Aluminium) is a multidisciplinary study initiated and sponsored by “Aluminiumindustriens Miljøsekretariat” (AMS) to update and supplement the Effect Study. The project covers data back to the early 1990s.

The main aim of the project is to advance the knowledge regarding the environmental consequences associated with emissions to air from the production of primary aluminium from the production technologies available today. The aim is achieved through the assessment of the effect of historical emissions on air quality in the past, involving a literature review of data from ten aluminium smelters in Northern Europe, (WP1) and measurement of the most relevant air pollutants emitted during aluminium production in the surroundings of two selected aluminium smelters, Hydro Sunndal (WP2) and Alcoa Lista (WP3). The outcome from these activities will contribute to knowledge creation at the Al-industries and to secure sustainability of the aluminium industry in Northern Europe.

In order to establish up-to-date knowledge on the ambient air quality status in the surroundings of aluminium plants today, field campaigns were carried out at selected smelters. The ten smelters participating in the ESPIAL project are placed at locations largely differing regarding dispersion conditions, population exposure, topography etc. This makes it difficult to conclude on the situation around other smelters based on measurements at only one distinct location. Lista and Sunndal were indicated as suitable sites, one located in a flat area at the coast, the other in a topographically complex terrain. Two separate sampling campaigns are carried out.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Claudia Hak

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved NILU - Norsk institutt for luftforskning
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

1 - 1 av 1