Cristin-prosjekt-ID: 2514385
Sist endret: 13. september 2021, 08:44

Cristin-prosjekt-ID: 2514385
Sist endret: 13. september 2021, 08:44
Prosjekt

Målinger av SO2 i områdene rundt Elkem Carbon og REC Solar sine anlegg i Kristiansand (SO2 Fiskå)

prosjektleder

Claudia Hak
ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NILU - Norsk institutt for luftforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Målinger av SO2 i områdene rundt Elkem Carbon og REC Solar sine anlegg i Kristiansand (SO2 Fiskå)

Populærvitenskapelig sammendrag

SO2 måles i boligområdene rundt bedriftene Elkem Carbon og REC Solar på Fiskå/Kristiansand. En SO2-monitor er plassert i boligområdet som, ifølge spredningsberegningene, er mest påvirket av utslippet fra bedriftene. I tillegg er det plassert passive prøvetakere i bebodde områder rundt bedriften. Målingene pågår i minst et helt år for å dekke et bredt spektrum av meteorologiske forhold som kan opptre i løpet av et år og som i stor grad påvirker spredningen av utslipp og romlig fordeling av SO2. Fordelingen av SO2 og nivå vurderes mot kravene i forurensningsforskriften og vurderes sammen med lokale meteorologiske målinger. Måleprogrammet vil hjelpe å kartlegge omfanget av eventuelle overskridelser rundt industribedriftene.

Tittel

SO2 measurement in the surroundings of Elkem Carbon and REC Solar (SO2 Fiskå)

Populærvitenskapelig sammendrag

SO2 is measured in the residential areas around the companies Elkem Carbon and REC Solar at Fiskå / Kristiansand. An SO2 monitor is located in the residential area which, according to dispersion calculations, is most affected by the emissions from the companies. In addition, passive samplers are located in inhabited areas around the company. The measurements last for at least a whole year to cover a wide range of meteorological conditions that can occur during a year, and which largely affect the dispersion of emissions and spatial distribution of SO2. The distribution of SO2 and its concentration level are assessed with regard to the requirements in the Pollution Control Regulations and are assessed together with local meteorological measurements. The measurement program will help to map the extent of any exceedances around the industrial companies.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Claudia Hak

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NILU - Norsk institutt for luftforskning

Even Kristian Teigland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NILU - Norsk institutt for luftforskning
1 - 2 av 2