Cristin-prosjekt-ID: 2517439
Sist endret: 17. september 2021, 08:24

Cristin-prosjekt-ID: 2517439
Sist endret: 17. september 2021, 08:24
Prosjekt

Pasienterfaringer med fastlegen 2021-25

prosjektleder

Rebecka Maria Norman
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2021 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Pasienterfaringer med fastlegen 2021-25

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er å gjennomføre systematiske nasjonale brukererfaringsundersøkelser med fastleger og fastlegekontoret, som grunnlag for forbedringsarbeid, virksomhetsstyring og samfunnsmessig etterrettelighet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere utviklet en metode for å måle pasienters erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret. FHI brukte denne metoden i en nasjonal brukererfaringsundersøkelse i 2018, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

I oppdragsbrevet fra HOD for 2021 fikk FHI i oppdrag å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse om pasienterfaringer med fastlegeordningen, basert på undersøkelsen fra 2018, men med visse justeringer.

Spørreskjemaet, utvalgsstørrelse og innsamlingsmetoden skal bygge på 2018-undersøkelsen, med noen tilpassinger.

Det sendes ut invitasjoner til å delta i undersøkelsen i september 2021. Resultatene fra undersøkelsen blir årlig publisert i en nasjonal rapport med deskriptive resultater, og som kvalitetsindikatorer i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Dataene vil bli brukt i notater, rapporter og artikler om brukeropplevd kvalitet med fastlegetjenesten, inkludert for å framskaffe kunnskap om kilder til variasjon i pasienterfaringer.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Rebecka Maria Norman

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Øyvind Andresen Bjertnæs

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Olaf Holmboe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Inger Opedal Paulsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Karin Hestad Iversen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5