Cristin-prosjekt-ID: 2520039
Sist endret: 30. september 2021, 09:13

Cristin-prosjekt-ID: 2520039
Sist endret: 30. september 2021, 09:13
Prosjekt

Individuell plan (IP) i psykisk helse- og rusomsorg for eldre (65+)

prosjektleder

Oda Woll Naug
ved Senter for omsorgsforskning Sør ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Senter for omsorgsforskning Sør ved Universitetet i Sørøst-Norge

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2021 Slutt: 31. august 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Individuell plan (IP) i psykisk helse- og rusomsorg for eldre (65+)

Populærvitenskapelig sammendrag

Individuell plan (IP) er «et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester». Formålet er økt brukermedvirkning og bedre planlegging av sammenhengende tjenester som dekker tjenestemottakernes behov. Til tross for at IP har vært en lovpålagt rettighet siden 2001 viser forskning konsekvent at andelen pasienter med IP er lav.

Det er et påfallende kunnskapshull når det gjelder årsakene til at IP i så liten grad tas i bruk; hvordan IP er eller bør være forankret i tjenesteapparatet; hvordan «verktøyet», når det benyttes, brukes av tjenesteytere så vel som tjenestemottakere; og ikke minst, hvordan IP innvirker på behandlingsforløp og helsetilstand. Prosjektet vil derfor utforske følgende problemstillinger for gruppen eldre (65+) med psykisk helse- og rusutfordringer:

  • Hva bidrar til hvorvidt IP implementeres og inngår i organiseringen og det daglige prioriteringsarbeidet i kommunene?
  • Hvordan brukes IP og hvordan påvirker dette samarbeid mellom tjenesteytere, tjenestemottaker og eventuelle pårørende?
  • Hvordan påvirker bruken av IP tjenestemottakernes helse- og livssituasjon?

I tråd med en STS-tilnærming vil bruker-begrepet problematiseres. Ved å utforske IP som «et verktøy og en metode» vil brukerbegrepet kunne omhandle både tjenestemottagere, tjenesteytere og selve forvaltningsapparatet (for eksempel ved måten IP bidrar til å definere, eller ‘sakliggjøre’ utfordringer og oppfølging, og til å gjøre dem ‘målbare’). Den metodologiske tilnærmingen vil være interdisiplinær og benytte praksisorienterte kvalitative metoder.

 

IP er et viktig instrument for å sikre brukermedvirkning i profesjonsutøvelsen, og for å styrke kommunens og det offentliges bærekraft ved at det kan styrke, systematisere og avklare ansvarsrelasjoner mellom tjenestemottakere og pårørende på den ene siden, og kommunalt ressursbruk på den andre siden. Prosjektet vil derfor støtte opp om det strategiske fokuset til SOF, ISH, HS og USN som helhet.

Vitenskapelig sammendrag

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Oda Woll Naug

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Senter for omsorgsforskning Sør ved Universitetet i Sørøst-Norge

Linda Madsen

  • Tilknyttet:
    Prosjektdeltaker
    ved Senter for omsorgsforskning Sør ved Universitetet i Sørøst-Norge
1 - 2 av 2