Cristin-prosjekt-ID: 2520567
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2021, 11:22 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2520567
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2021, 11:22 Sist endret av: REK
Prosjekt

Spørreskjema Komplikasjoner hos barn med ervervet skade i sentralnervesystemet

prosjektleder

Frank Becker
ved Sunnaas sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sunnaas sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 260955

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2021 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Spørreskjema Komplikasjoner hos barn med ervervet skade i sentralnervesystemet

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å kartlegge forekomsten av medisinske komplikasjoner som har oppstått i etterkant av moderat til alvorlig ervervet skade i sentralnervesystemet hos barn og ungdom. Det er gjennom klinisk praksis observert at slike komplikasjoner kan både forlenge og forsinke rehabiliteringsprosessen, og dermed bidra til økt sykelighet hos allerede hardt skadde og syke barn og unge. Litteratursøk viser at det er gjort svært få studier på denne populasjonen som undersøker forekomsten av flere slike komplikasjoner samtidig. Deltakerne i dette prosjektet er barn og ungdom, samt deres pårørende, som var innlagt Enhet for barn og unge, Sunnaas sykehus, i 2016-2020. Vi vil benytte elektronisk spørreskjema som sendes ut per epost. Ungdom over 16 år har mulighet til å fylle ut skjemaet på egenhånd, mens spørreskjema som gjelder alle yngre enn dette må fylles ut helt eller delvis av deres pårørende. Det er gjort en stor gjennomgang av eksisterende litteratur på tematikken som ikke har avdekket en tilsvarende egenrapportering av denne type komplikasjoner. Vi ønsker å kartlegge om og i hvor stor grad slike komplikasjoner oppstår, samt hvilke konsekvenser det har for både barnet og foresatte, knyttet til aktivitet og deltakelse. Prosjektet er en del av et mer omfattende arbeid som leder frem mot en prospektiv studie på samme populasjon. Resultatet av dette prosjektet skal forhåpentligvis gi viten som kan bidra opp mot planleggingen av den nevnte prospektive studien, som også skal kartlegge forekomsten av medisinske komplikasjoner i subakutt fase som registreres under primærrehabilitering, og senere i kronisk fase. Med denne viten om forekomsten kan det tenkes at behandlingskrevende komplikasjoner kan avdekkes tidligere i forløpet og dermed gi mindre avbrudd i viktige nevrorehabiliteringsprosesser hos barn og ungdom.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Frank Becker

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sunnaas sykehus HF

Kristine Marie Mamen Vege

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sunnaas sykehus HF
1 - 2 av 2