Cristin-prosjekt-ID: 2521033
Registrert av: REK Sist endret: 7. oktober 2021, 08:39 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2521033
Registrert av: REK Sist endret: 7. oktober 2021, 08:39 Sist endret av: REK
Prosjekt

Plasma Kalium og akutt respiratorisk alkalose

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 241445

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2021 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Plasma Kalium og akutt respiratorisk alkalose

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med prosjektet er å vurdere om fall i konsentrasjonen av CO2 i blodet samtidig endrer fordelingen av kalium, magnesium og fosfat over cellemembranen målt ved endringer i plasmakonsentrasjon av disse molekylene. I litteraturen er det beskrevet at endringer i CO2 kan påvirke konsentrasjonen av disse stoffene. I særlig grad har man antatt at raske endringer i kalium kan gi risiko for alvorlige komplikasjoner. Denne studien vil kunne gi ny kunnskap om denne hypotesen; kunnskap som i dag mangler. Data vil samles inn fra organdonorer som er erklært døde som følge av opphørt hjernesirkulasjon. Det vil bli tatt ekstra blodprøver i form av blodgasser og elektrolytter under en intervensjon med økt lungeventilasjon. Man vil sammenligne elektrolytter og blodgasser tatt i det hyperventileringen starter, underveis og når den avsluttes. Intervensjonen vi pågå i 30 minutter og det vil skje etter at man er erklært død og før organene doneres. Prosjektet vil påvirke donasjonsprosessen i liten grad da det som regel er pause i prosessen mellom det tidspunkt at død erklæres og uttak av organer kan begynne. I denne ventetiden pågår det kun støttebehandling av donor.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Bjørn Petter Benterud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2