Cristin-prosjekt-ID: 2521458
Sist endret: 12. oktober 2021, 14:31

Cristin-prosjekt-ID: 2521458
Sist endret: 12. oktober 2021, 14:31
Prosjekt

Digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten - Prosjektplan for Systematisk oversikt over systematiske oversikter

prosjektleder

Jose Francisco Meneses Echavez
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Andre helsefag

Emneord

digital hjemmeoppfølging • Digital kommunikasjon

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
2221077000
Sted
Hege Kornør

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2021 Slutt: 19. november 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten - Prosjektplan for Systematisk oversikt over systematiske oversikter

Populærvitenskapelig sammendrag

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i oppdrag av Helsedirektoratet (Hdir) å utarbeide en kunnskapsoppsummering om effekter av digital hjemmeoppfølging av voksne med ikke-smittsomme kroniske sykdommer mht. ressursbruk i spesialisthelsetjenesten. Digital hjemmeoppfølging, tidligere kalt medisinsk avstandsoppfølging, omfatter bruk av teknologiske løsninger som gjør at personen kan følges opp av helse- og omsorgstjenesten i hjemmet. Automatiske eller egenrapporterte målinger fra medisinsk utstyr, sendes digitalt til helsetjenesten eller annen respons- eller oppfølgingstjeneste, som kontakter personen ved tegn til forverring eller dersom målingene er utenfor normalverdiene. Formålet med kunnskapsoppsummeringen er å bidra til kunnskapsgrunnlaget for nasjonal politikkutforming.

 

For å svare på oppdraget, vil vi utarbeide en oversikt over systematiske oversikter om effekter av digital hjemmeoppfølging av voksne med ikke-smittsomme kroniske sykdommer på ressursbruk i spesialisthelsetjenesten, for eksempel antall sykehusinnleggelser og bruk av akutthelsetjenester. Vi vil følge vår metodehåndbok for å utføre systematiske litteratursøk, velge ut oversikter basert på forhåndsbestemte inklusjonskriterier, hente ut og analysere data fra utvalgte oversikter, vurdere oversiktenes metodiske kvalitet og oppsummere resultatene.

Tittel

Remote patient monitoring and resource use in the specialized health service - Protocol for an overview of systematic reviews

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Directorate of Health (Hdir) commissioned the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) to conduct an evidence synthesis on the effects of remote patient monitoring in adults with non-communicable, chronic diseases on resource use in the specialized health service. Remote patient monitoring includes the use of technological devices that enable the person to be followed up by the healthcare services at home. Automatic or self-reported measurements from medical equipment are sent digitally to the health service or other follow-up services, which contacts the person if there are signs of deterioration or if the measurements are outside normal values. This report aims to contribute to the knowledge base for evidence-based policy making.

 

To address this commission, we will carry out an overview of systematic reviews about effects of remote patient monitoring in adults with non-communicable, chronic diseases on resource use in the specialized health service. We will follow our methods handbook to conduct systematic literature searches, select systematic reviews based on predetermined inclusion criteria, extract and analyze data from the included reviews, appraise their methodological quality, and summarize the results.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jose Francisco Meneses Echavez

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hege Kornør

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Folkehelseinstituttet

Vigdis Underland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

HIlde H. Holte

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »