Cristin-prosjekt-ID: 2521543
Sist endret: 13. oktober 2021, 11:07

Cristin-prosjekt-ID: 2521543
Sist endret: 13. oktober 2021, 11:07
Prosjekt

Systemiske tilnærminger og tiltak i familievernet - Prosjektplan for forskningskart

prosjektleder

Lars Jørun Langøien
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Andre helsefag

Emneord

Rådgivning • Familie

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans
 • Andre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
2221077000
Sted
Rigmor Berg

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. juni 2021 Slutt: 15. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Systemiske tilnærminger og tiltak i familievernet - Prosjektplan for forskningskart

Populærvitenskapelig sammendrag

Familievernets mandat er å forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker i familien, samt å styrke gode relasjoner i familien og barns oppvekstsvilkår. Familievernet er en spesialisttjeneste med familierelaterte problemer som fagfelt, og skal gi tilbud om veiledning, mekling og rådgiving der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien.

 

Formålet med dette forskningskartet er å kartlegge hva som finnes av forskning om effektene av tiltak og tilnærminger som i norsk kontekst anvendes innen familievernet, og erfaringer med slike tiltak. Et forskningskart er en type systematisk kunnskapsoppsummering som sorterer og synliggjør den tilgjengelige forskningen om en bred problemstilling.

 

For å identifisere relevante studier vil vi gjennomføre et systematisk litteratursøk. Titler og sammendrag vurderes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Referansene vurderes ved at to forskere parvis og uavhengig av hverandre vurderer titler og sammendrag og fulltekster for inklusjon og eksklusjon. Vi vil kode studiene vi inkluderer i det digitale verktøyet EPPI reviewer innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en norskspråklig rapport og som et interaktivt nettbasert forskningskart.

Tittel

Systemic approaches and interventions in family counselling services - Protocol for an evidence and gap map

Populærvitenskapelig sammendrag

The mandate of the family counselling services in Norway is to prevent and remedy relational challenges within the family. Additionally, it works to strengthen good relations within the family, as well as improve children’s material and social conditions growing up. The family counselling services is a specialised service with family-related challenges as its specialty. It offers counselling and mediation when challenges, conflicts or crises are detected in the family.

 

The goal of this evidence gap map (EGM) is to map existing research on the effect of interventions and approaches that could be used within the Norwegian family counselling services, and on experiences with such interventions. An EGM is a systematic evidence synthesis product that displays the available evidence relevant to a broader research question.

 

To identify relevant studies we will conduct a systematic literature search. Titles and abstracts will be evaluated based on the the critera for incusion and exclusion. References will be evaluated by two researches independently by title and abstract, and subequently by fulltext for inclusion and exclusion. We will code the included studies in the digital tool EPPI Reviewer according to a predefined framework. The identified research will be presented in a report in Norwegian, and as an interactive EGM.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Jørun Langøien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Rigmor Berg

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Folkehelseinstituttet

Hilde Holthe-FHI

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Lien Ngyen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Trine Bjerke Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »