Cristin-prosjekt-ID: 2521809
Registrert av: REK Sist endret: 17. oktober 2021, 09:06 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2521809
Registrert av: REK Sist endret: 17. oktober 2021, 09:06 Sist endret av: REK
Prosjekt

Multisyke i Vestfold - integrerte helsetjenester

prosjektleder

Marte Sofie Wang-Hansen
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 304878

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2021 Slutt: 30. september 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Multisyke i Vestfold - integrerte helsetjenester

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet for prosjektet er å bedre livskvaliteten til eldre pasienter med skrøpelighet, gjennom ivaretakelse av høyest mulig funksjonsnivå lengst mulig. Inklusjon av pasienter > 75 år skal foregå etter akutt innleggelse på sykehus. Pasientene som skårer 4-6 på Clinical Frailty Scale (CFS) ved innleggelse er aktuelle for inklusjon i studien. De vil bli kontaktet av eldrehelse koordinator på sykehuset for samtykke og informasjon om videre oppfølging. Primærendepunkt er måling av livskvalitets med EQ5D5L. Endring i dette målet skal registreres 4 og 26 uker etter utskrivelse fra sykehusoppholdet. Målet er at endringen i livskvalitet skal reduseres mindre i intervensjonsgruppen i Larvik kommune, enn hos sammenlignbare pasienter i andre Vestfold kommuner som ikke har innført samme modell. I prosjektet skal det også samles inn informasjon om mottatte tjenester for estimere kostnader. Tilgjengelige data i EPJ, PAS og legemiddelmodul på sykehus, i kommunehelsetjenesten og fastleger vil brukes for å hente ut informasjon om pasientene. EQ5D5L er den eneste målingen som gjøres utover det som er vanlig standard for oppfølging av denne pasientgruppen. Det integrerte helseteamet systematiserer gjennomføringen av en bred geriatrisk vurdering. Testene som brukes ved denne vurderingen er fysiske (SPPB, Bergs og gripestyrke), kognitive (MMSE, klokke, TMT A og B), depresjonsvurdering (GDS, Cornell) og funksjonsvurdering (IPLOS, Barthel og Lawton og Brody). Det gjøres i tillegg en ernæringsvurdering med MUST, registrering av vekttap, måling av vekt og høyde. Kontrollpasienter > 75 år rekrutteres fra de andre kommunene i Vestfold etter akutt innleggelse på sykehus etter samme kriterier som pasientene fra Larvik (CFS 4-6). Hos kontroll pasientene utføres EQ5D-5L. Eldre og skrøpelige pasienter er en gruppe i vekst, som i dag får suboptimale tjenester. Flere utredninger peker på lite sammenheng i tjenestene og et fragmentert tjenestetilbud med fokus på singelorgansvikt. Vårt mål er å følge pasientene med et integrert helsetjenesteteam etter utskrivelse. Dette teamet vil bestå av lege med geriatrisk kompetanse, eldrehelsekoordinator med geriatrisk kompetanse fra sykehuset, fysioterapeut og ergoterapeut fra kommunehelsetjenesten. Farmasøyt fra sykehusapoteket og eldrehelsekoordinator i kommunehelsetjenesten. Den tverrfaglige tilnærmingen og målet om å utarbeide en individuell behandlingsplan basert på pasientens "Hva er viktig for deg?" mål, ivaretar en mer helhetlig tilnærming. Det skal gjøres både legemiddelgjennomgang, legges planer for behandling og omsorg.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marte Sofie Wang-Hansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Tron Anders Moger

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Terje P. Hagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Maria Krogseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Eline Aas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 5