Cristin-prosjekt-ID: 2523383
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 10:22 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2523383
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 10:22 Sist endret av: REK
Prosjekt

Lungehelseundersøkelsen i Bergen

prosjektleder

Randi Jacobsen Bertelsen
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 263585

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2021 Slutt: 1. september 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Lungehelseundersøkelsen i Bergen

Populærvitenskapelig sammendrag

Lungehelseundersøkelsen i Bergen er del av en europeisk multisenterstudie som startet i 1990 og har hatt en oppfølgingsundersøkelse ca. hvert tiende år etter det. Nå er tiden kommet til fjerde runde. Formålet er å undersøke: • hva som skjer med lungehelse etter hvert som man blir eldre • risikoen for luftveissymptomer og luftveissykdommer ved eksponering for miljø- og livsstilsfaktorer hjemme, ute og på jobb, over tid; både negative og positive faktorer for helse • hvordan luftveissykdommer og andre utbredte sykdommer som periodontale sykdommer, hjertesykdommer, søvnsykdommer og diabetes utvikler seg i samspill og med økende alder, og hva som fører til disse sykdommene .• hvordan mikrobiomet, hormoner, allergimarkører og andre aktuelle biomarkører påvirker lungehelse over tid Når Lungehelseundersøkelsen i Bergen startet i 1990, svarte ≈3500 tilfeldig valgte innbyggere i alderen 20-44 år på et spørreskjema om astma og luftveissymptomer (som idag utgjør grunnlaget for RHINE-undersøkelsen). Et underutvalg av disse (n=1200) ble invitert til å delta i en klinisk undersøkelse og intervju. Ytterligere to oppfølginger ca 10 og 20 år senere har blitt gjennomført etter lignende protokoll, med postspørreskjema av hele gruppen, og klinisk undersøkelse og intervju av det kliniske utvalget. I denne fjerde oppfølgningsrunden er deltakerne 50-74 år gamle, de får invitasjon i posten til å delta på klinisk undersøkelse og intervju gjennomført av helsepersonell/feltarbeidere. Intervjuet inkluderer spørsmål om demografi, yrke og arbeid, innendørs og utendørs miljø, andre sykdommer som ofte forekommer sammen med luftveissykdommer, røykevaner, familie, søvn og søvnkvalitet, fysisk aktivitet, tannhelse, m.m.. Deler av datainssamlingen, slik som skjema om livskvalitet og om kosthold, vil deltaker svare på digitalt eller på selv-utfylte spørreskjema. Dette gjøres før deltager møter til klinisk undersøkelse, eller ved at deltaker svarer på Ipad/PC når de er på Forskningsenhet for helseundersøkelser v/UiB hvor studien gjennomføres. Det vil også være aktuelt å skaffe informasjon om deltakerne fra registre som Folkeregisteret, Statistisk Sentralbyrå og helseregister slik som Fødselsregisteret, Reseptregisteret og Kreftregisteret. Dette kan gi informasjon om, for eksempel, sykehusinnleggelser og miljøfaktorer som luftforurensning beregnet ut fra deltakernes adresser. Prosjektet er kvantitativt. Studiepopulasjonen var opprinnelig et tilfeldig befolkningsutvalg, og gir et godt grunnlag for å generalisere resultatene til en generell befolkning. Studien har svært lang oppfølgingstid (30 år), og studiepopulasjonen er svært godt karakterisert og fulgt opp fra tidligere. Tidligere faser i Lungehelseundersøkelsen har gitt grunnlag for mye ny og viktig kunnskap, formidlet i både vitenskapelige og populærvitenskapelige fora. Data fra Bergen og de andre sentrene som inngår i den Europeiske multisenter-studien (ECRHS) har ført til flere hundre vitenskapelige artikler, hvorav flere inngår i internasjonale og nasjonale policy-dokumenter. Statistiske analyser vil bli skreddersydd for hvert forskningsspørsmål. Analysene utføres som flernivå-analyser med studiesenter som klyngevariabel. Hvilke konfundere (underliggende variabler som påvirker eksponering og utfall) som må justeres blir identifisert a priori basert på DAGs (directed acyclic graph eller «rettet asyklisk graf» på norsk). Med 30 års oppfølging har vi en svært verdifull voksen livsløps-kohort fra aldersspennet 20-75 år, med enorme forskningsmuligheter som vil bidra svært nyttig til kunnskapsgrunnlaget for å bedre folkehelsen. En ny oppfølging av Lungehelseundersøkelsen i Bergen gir en unik anledning til å måle livsløps-eksponeringer og utfall over flere dekader, til grundig gjennomgang av endringer i eksponeringer gjennom voksen alder, og til å følge lungehelse og generell helse inn i beg

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Randi Jacobsen Bertelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Oskar Jogi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Ane Johannessen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Cecilie Svanes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Toril Mørkve Knudsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »