Cristin-prosjekt-ID: 2523777
Registrert av: REK Sist endret: 16. desember 2021, 11:49 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2523777
Registrert av: REK Sist endret: 16. desember 2021, 11:49 Sist endret av: REK
Prosjekt

Antibiotikabehandling ved virale luftveisinfeksjoner: Sikkerhet og effekt av tidlig å avslutte antibiotikabehandling hos hospitaliserte pasienter med påvist luftveisvirus

prosjektleder

Magnus Nakrem Lyngbakken
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 213847

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2021 Slutt: 30. november 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Antibiotikabehandling ved virale luftveisinfeksjoner: Sikkerhet og effekt av tidlig å avslutte antibiotikabehandling hos hospitaliserte pasienter med påvist luftveisvirus

Populærvitenskapelig sammendrag

Antibiotikaresistente bakterier er en av våre største trusler mot folkehelsen. Norske sykehus har et mål om å redusere forbruk av antibiotika generelt, samt å bruke mindre bredsprektrede antibiotika. Ved mistenkt lungebetennelse vil leger på sykehus ofte velge å starte behandling med antibiotika. Årsaken til lungebetennelse er ofte virus, og i disse tilfellene vil antibiotika være uten effekt og kun bidra til økende resistensutvikling. Testing med dyp neseprøve og polymerasekjedereaksjon (PCR) gjør det mulig å påvise luftveispatogene virus som kan være årsak til lungebetennelse. Akershus universitetssykehus er et av de største sykehusene i Norge med et nedslagsområde på > 550.000 mennesker. I 2012 til 2013 ble de fleste pasienter med mistenkt lungebetennelse og positiv neseprøve for virus likevel behandlet med antibiotika, noe som er tydelig overforbruk av antibiotika uten god indikasjon. For å redusere bruken av antibiotika ved lungebetennelse forårsaket av virus, ønsker vi å gjennomføre en pragmatisk randomisert non-inferiority studie som skal undersøke effekt og sikkerhet ved å avslutte antibiotikabehandling tidlig ved luftveisinfeksjon og samtidig påvist virus i luftveiene. Vi vil inkludere voksne pasienter innlagt Akershus universitetssykehus med luftveisinfeksjon av moderat alvorlighetsgrad dersom antibiotikabehandling ble startet ved innleggelse og dyp neseprøve påviser luftveisvirus. Pasientene vil randomiseres til å avslutte antibiotikabehandlingen (intervensjonsgruppe) eller til å fortsette antibiotikabehandlingen (kontrollgruppe). Studiens hovedhypotese er at avslutning av antibiotikabehandling er trygt og non-inferiort til å fortsette antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon når det er påvist virus. Hovedendepunktet er tidlig klinisk respons vurdert 120 timer etter innleggelse og definert som overlevelse med symptomforbedring uten behov for re-oppstart av antibiotika. Videre ønsker vi å undersøke om avslutning av antibiotika er assosiert med sammenlignbar mortalitet, varighet på sykehusinnleggelse og redusert antibiotikabruk. Den potensielle akademiske og samfunnsmessige nytteverdien av studien er stor. Studien vil gi ny innsikt i behandlingen av pasienter med luftveisinfeksjon innlagt sykehus, og har potensiale til å påvirke etablert klinisk praksis og behandlingsalgoritmer for denne store pasientgruppen. Studien vil også kunne få betydning for antibiotikaforskrivning i allmennpraksis når tilgang til point-of-care testing for luftveisvirus blir tilgjengelig. Resultatene vil kunne få implikasjoner både nasjonalt og internasjonalt, og bidra ytterligere til reduksjon av antibiotikabruk, og dermed redusere risiko for utvikling av antibiotikaresistente bakterier.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Magnus Nakrem Lyngbakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Jørgen Vildershøj Bjørnholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Truls Michael Leegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Olav Dalgard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Jan-Erik Berdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »