Cristin-prosjekt-ID: 2524032
Sist endret: 8. februar 2022, 14:35

Cristin-prosjekt-ID: 2524032
Sist endret: 8. februar 2022, 14:35
Prosjekt

GuideMe: Guideline evaluation and implementation mechanisms in school health services

prosjektleder

Åse Sagatun
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 28.111.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 320097

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag

Emneord

Implementering • Forebyggende helsearbeid • Helsefremmende arbeid • Skolehelsetjeneste

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • 8.1 Organisering og levering av tjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 31. mai 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

GuideMe: Guideline evaluation and implementation mechanisms in school health services

Populærvitenskapelig sammendrag

Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten ble lansert i 2017. Retningslinjen har sterke anbefalinger om individuelle konsultasjoner med alle 8. trinns elever og samarbeid med skolen. Hensikten er å fremme sunne helsevalg og livsmestring hos elever samt å identifisere elever med behov for oppfølging.

Prosjektets overordnede mål er å hjelpe skolehelsetjenesten å følge retningslinjen og oppnå hensikten med den, samt øke kunnskap om effektiv implementering av retningslinjer og ungdoms bruk av helse- og velferdstjenester.

I samarbeid med brukere og tjenester har vi utviklet Skolehelse, en verktøykasse bestående av tre strategier som skal støtte implementering av retningslinjen, inkludert et nettbasert verktøy.

Vi vil evaluere og optimalisere Skolehelse ved å undersøke hvor godt de tre ulike strategiene hjelper skolehelsetjenesten å følge retningslinjen, samt i hvilken grad etterlevelse av retningslinjen bidrar til å nå hensikten den beskriver. Deltakende skoler vil bli tilfeldig fordelt til ulike kombinasjoner av de tre strategiene. Elever, helsesykepleiere og skolepersonell vil delta i intervjuer og spørreundersøkelser ved oppstart, etter konsultasjon og seks måneder etter konsultasjon.

Vi vil sammenligne Skolehelse med et tilsvarende dansk verktøy, og utforske ungdoms helseatferd og bruk av tjenester ved å kombinere data fra Skolehelse med data fra Danmark og andre eksisterende helseundersøkelser og -registre. Vi vil også tilrettelegge for oppskalering av effektive strategier i nasjonal e-infrastruktur.

Identifisering av effektive strategier for å implementere retningslinjen har potensiale til å støtte ungdom i en livsfase som er viktig for fremtidig helse og velvære. Dersom det lykkes, vil Skolehelse bidra til helsefremmende arbeid og mer effektive tjenester, samt mer systematisk samarbeid med skolen. Studien vil gi verdifull kunnskap om effektiv implementering og tjenestebruk, øke kunnskapsbasert praksis samt fremme samarbeid mellom nordiske land.

 

 

Vitenskapelig sammendrag

A national guideline with best practice recommendations for school health services was launched in 2017. The guideline strongly recommended individual consultations with all 8th graders and cooperation with schools to promote healthy life skills and identify students in need of follow-up.Our overall objectives are to help the service implement this guideline, reach its goals, and increase knowledge about effective implementation strategies and service use among adolescents.Together with users and stakeholders we have developed SchoolHealth, a toolbox of three different implementation strategies including a web-based tool. We will evaluate and optimize SchoolHealth by studying the three strategies' effectiveness on guideline fidelity and the extent to which guideline fidelity helps reach the guideline goals. We will use a hybrid evaluation design with a factorial experiment where schools will be matched and randomly assigned to different combinations of the three strategies. Qualitative interviews will complement the quantitative data. Students, school nurses, and school personnel will complete interviews and questionnaires at baseline, after consultation, and 6-months post consultation.We will compare and complement SchoolHealth with a Danish equivalent and explore service use and user pathways by combining SchoolHealth data with existing health surveys and registers. We will prepare scale-up of promising SchoolHealth strategies by developing solution designs for national e-infrastructure.Identifying successful strategies for implementing the guideline can support adolescents in a life phase vital for future health and wellbeing. If successful, SchoolHealth will facilitate health promotion in schools and more effective youth services, which may increase school completion and social inclusion. The study will yield valuable knowledge about implementation mechanisms and service use, increase evidence-based practice, and promote cooperation between Nordic countries.

Metode

Hybrid evaluation design with a factorial experiment.  Qualitative interviews will complement the quantitative data. Collected data will be complemented with existing health surveys and registers. 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åse Sagatun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Solveig Holen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved RBUP Øst og Sør

Stine M. Ekornes

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Hege Sjølie

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Kristin Sofie Waldum-Grevbo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

GuideMe – Skolehelse .

Sagatun, Åse; Holen, Solveig; Jeneson, Annette; Engell, Thomas; Brekke, Malene. 2021, Helsesykepleierkongressen. VID, RBUPFaglig foredrag

GuideMe, Skolehelse: Helsesamtalen på 8. trinn og samarbeid med skolen.

Sagatun, Åse; Holen, Solveig; Jeneson, Annette; Engell, Thomas; Brekke, Malene. 2021, Helsesykepleierkongressen. VID, RBUPPoster

GuideMe: Guideline evaluation and implementation mechanisms in school health services.

Sagatun, Åse; Holen, Solveig; Jeneson, Annette; Engell, Thomas; Brekke, Malene. 2021, Nordic Conference in Nursing Research. VID, RBUPPoster
1 - 3 av 3