Cristin-prosjekt-ID: 2525106
Registrert av: REK Sist endret: 25. november 2021, 14:04 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2525106
Registrert av: REK Sist endret: 25. november 2021, 14:04 Sist endret av: REK
Prosjekt

BILLEDTERAPI I MENTALISERINGSBASERT BEHANDLING FOR PASIENTER MED EMOSJONELT USTABIL PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE – EN UTFORSKNING AV PASIENTENES ERFARINGER

prosjektleder

Elfrida Hartveit Kvarstein
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 339698

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2021 Slutt: 1. januar 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BILLEDTERAPI I MENTALISERINGSBASERT BEHANDLING FOR PASIENTER MED EMOSJONELT USTABIL PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE – EN UTFORSKNING AV PASIENTENES ERFARINGER

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Mentaliseringsbasert terapi (MBT) er en evidensbasert behandling for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. I programmet er psykoedukasjon, individuell og gruppeterapi kjernekomponenter. Spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser (personlighetspoliklinikken) ved Oslo Universitetssykehus (OUS) driver et MBT program med mulighet for tillegg av billedterapi. Nytteverdien og indikasjoner for billedterapi er lite utforsket. Studien har til formål å utforske pasienters opplevelse av billedterapi i MBT. Studien er et hovedoppgaveprosjekt tilknyttet Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo (UiO). Prosjektleder er Elfrida Hartveit Kvarstein (OUS), Hovedveileder er Line Stänicke (UiO) og studentene er Radostina Ivanova og Eirin Hunnes Øverås. Materiale og Metode: Studien er kvalitativ, intervjubasert. Pasienter i MBT ved personlighetspoliklinikken (18-30 år) som har deltatt eller deltar i billedterapi inviteres til et intervju. Det er ønskelig å rekruttere 6-8 pasienter. Rekruttering: Informasjon om studien formidles ved personlighetspoliklinikken, på oppslagstavle, ved informasjonsskriv i ekspedisjonen, og ved direkte forespørsel per brev sendt ut til pasienter som har deltatt eller deltar i billedterapigruppe. Interesserte pasienter vil bli kontaktet av de to hovedoppgave-studentene for nærmere informasjon. Skriftlig samtykke til deltagelse i studien gis etter at deltageren har fått muntlig og skriftlig informasjon om prosjektet. Materiale for studien er utelukkende den informasjon som pasientene formidler ved intervju. Det foreligger en intervjuguide laget for dette prosjektet (eget vedlegg). Hovedoppgave-studentene skal gjennomføre intervjuet. Det gjøres lydopptak av intervjuene som så blir transkribert og anonymisert. Inntil transkriberingen er fullført vil en kode knytte intervjuene til en navneliste. Lydfilene og kode lagres på sikre områder for sensitive forskningsdata tildelt av personvernombudet ved OUS (lydfiler på tildelt lagringsområde for sensitive forskningsdata, kodelister på medinsight). Prosjektleder og studentene har tilganger. Ved fullført transkribering med anonymisering slettes lydfilene og kodelister. Datamaterialet utforskes ved interpretativ fenomenologisk analyse (IPA). Det finnes lite forskning på bruk av billedterapi for personlighetsforstyrrelser, og billedterapien som del av det mentaliseringsbaserte behandlingsforløpet har ikke blitt studert tidligere. Den aktuelle studien har ikke som formål å teste en forutbestemt hypotese, men å utforske pasienters direkte opplevelser i billedterapi. En kvalitativ metode egner seg til å belyse problemstillingen. Fremdriftsplan Høst 2021: Litteraturstudier, søke etiske godkjenninger og starte pasientrekruttering. Første kvartal 2022: Fullføre pasient rekruttering, gjennomføre og transkribere 6-8 intervjuer. Annet kvartal 2022: Dataanalyser, skrive oppgaven Høst 2022 (oktober): Oppgaveinnlevering 2023-24: Omarbeiding til publisering i vitenskapelig tidsskrift Etisk godkjenning Studien inviterer pasienter med erfaring fra MBT billedterapi til et intervju. Studien innhenter dermed informasjon om pasienter og det søkes Regional Etisk Komite om godkjenning og påfølgende personvern godkjenning av behandling av datamateriale; lydopptak, og transkriberte tekstfiler Prosjektets relevans Prosjektet kan gi ny kunnskap om billedterapi og har betydning i evaluering og videreutvikling av behandling for en ung pasientgruppe med betydelige psykososiale problemer. Nytte-risiko Det kan være krevende å dele personlige opplevelser. Intervjuguiden sikter mot å etablere en relasjon mellom deltaker og intervjuer før mer dyptgående spørsmål stilles. Intervjuene forgår på personlighetspoliklinikken i ordinær arbeidstid med mulighet for å kontakte behandlere. Deltakelse i prosjektet gir mulighet til å bidra til evaluering av behandlingen. Deres stemme gir utvidet kunnskap om hva som kan væ

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elfrida Hartveit Kvarstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Radostina Ivanova

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Eirin Hunnes Øverås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 3 av 3